பணிப்பாளர்


DOS2020

திரு. என். மதிவண்ணன்

சமூகசேவைகள் திணைக்களம்

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223085
Fax :026-2221040
e-mail: socialservices@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.P.தர்ஷினி

 

Tel  : 026-2222844

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Elders & Disable Homes Details
Services provided by the Department of Social Services
Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs. S. Sutharshan

Tel   : 026-2222844


Report - 2019


Comments


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC