தலைவர்


Ms.K.A. நலிந்த கஸ்தூரி

 

முன்பள்ளி கல்வி பணியகம்
Agriculture Quarters
No. 01, கல்லடி
மட்டக்களப்பு

Tel :065-2228383
Fax :065-2228383
e-mail: pseb_epc@yahoo.com

Statistical Information 2

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC