பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடல்


DCS P

திரு.என்.தமிழ்ச்செல்வன்

மாகாண திட்டமிடல் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

 Tel : 026-2224013

Mob : 077-6078764
Fax : 026-2221012

 e-mail: planning@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.S.H.M. பசூர்

 

Tel   : 026:2050614

ConAIP1

OrgChart

Performance Report

AdminReport

MIS & Databases (Planning)

ConAIP1

DDRP

DevActHonMembers2

Documents

Trincomalee District Master Plan
Performance Report - 2020 n blink
Citizen Charter1
Line Ministry Programme
Provincial Action Framework
Vistas of Prosperity and Splendour
Provincial Action Plan on
Vistas of Prosperity & Splendour
Information of Provincial Council

RTI 1


Information Officer

Mr.S.H.M.Basoor

Tel   : 026-2050614


Report - 2019


Comments

Visitors

 Annual Implementation Programme
Annual Implementation Programme
Final Report Summary of Fund Allocation
2021 PSDG & CBG
2020 PSDG CBG PSDG & CBG
2019 PSDG CBG PSDG & CBG
2018 PSDG CBG PSDG & CBG
2017 PSDG CBG PSDG & CBG
2016 PSDG CBG PSDG & CBG
2015 PSDG CBG PSDG & CBG
2014 PSDG CBG  
2013 PSDG CBG  
  Approved Annual Implementation Programme - 2021 PSDG | CBG
  Approved Annual Implementation Programme - 2020 PSDG | CBG

 

Guidelines & Formats
S. No. Title Details
1. Project Proposal - EPC Document
2. Project Concept Paper - ERD Document
3. Project Concept Format Filling Guidelines -ERD Document
4. Memorandum for Provincial Planning Committee Document
5. Project Submition Format- DNP Document
6. Project Submission Format & Operational Manual - DNP Document
7. Guidelines for Preparation of the Provincial Annual Development Plan - 2018 Document
8. Guideline for Preparation of Effective Annual Development Programmes of Eastern Provincial Council Document

 

Regular Meetings Provincial Planning Secretariat, EPC 
Name of the Meeting Date Place of Meeting Chaired By
Unit Meeting    1st Week of Every Month   Unit Head of Units
Staff Meeting Fortnightly (Tuesday of 1st and 3rd Week)   PPS Conference Hall DCS (P)
Provincial Planning Committee Meeting 2nd week of every quarter   Conference Hall, EPC,                          Varothayanagar Chief Secretary  n blink
  - Minutes
Provincial Development Forum     18th June 2019
    24th June 2019
    25th June 2019
  Trincomalee
  Batticaloa
  Ampara

Hon. Governor

1.250X175

The 1st Provincial Planning Committee Meeting of EPC for the year 2019 was chaired by the Chief Secretary on 08th July 2019 at 9.30 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee. District Secretaries of Batticaloa & Ampara , Secretaries , Deputy Chief Secretaries , Heads of Departments & other Seniors officials of EPC and Directors of Planning from three District Administration participated at this meeting.


மேலும் படிக்க ...

E1S 28 05 2019

The Regional Director for UNICEF South Asia Ms.Jean Gough together with Mr.Tim Sutton,Representative for UNICEF Sri Lanka and his team visited EPC, Trincomalee on 29th May 2019 to discuss the “Citizen Budget” initiative with the EPC and the overall education status of children in the Province.

The Discussion was held under Chairmanship of Chief Secretary at the Conference Hall of Chief Secretary’s Office. The Deputy Chief Secretary –Planning, Secretary of Ministry of Education and Senior Offices from Provincial Planning Secretariat, Ministry of Education and UNICE Regional Office participated at the meeting.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC