செயலாளர்


Sec Road 2021

திரு.ஐ.கே.ஜி.முத்து பண்டா

வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2222441
Email : minroad@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.R.மன்சூர்

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2019


Visitors

E1S 03 01 2018A Sewing Training centre at Maddikali, Trincomalee constructed under the CBG programme in order to empower the women was declared open by the Secretary, Ministry of Road Development, Land and Women Affairs. 

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC