ஆணையாளர்


Blank

திருமதி. H.D. அசின்சலா செனிவிரட்னெ

காணி நிர்வாகத் திணைக்களம்
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.செல்வராஜா

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan
Scheme of Recruitment

RTI 1


Information Officer

Mr.G.Ravirajan

 Asst.Land Commissioner


Report - 2019


Comments

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC