தலைவர்


Chairman Coop Emp Comm 2020

திரு. கருணதாச உதகே

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

செயலாளர் (பதில்)


Sec Emp Comm 2020

திரு. A.G.தெய்வேந்திரன்

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.R.A.அன்டன் ஜூலியஸ்

 

Tel :  026-2222216

OrgChart

Performance Report

Members
Strategy for Public Services Delivery Adhering
UN Sustainable Development Goals
Forms & Applications 
Citizen Charter1
Co-operative Employee's Commissions Details

RTI 1


Information Officer

Mrs.H.Sharvaananthy

Tel   : 026-2222216


Report - 2019

Visitors

E1M1 10 07 2021

Secretary of the CEC Visited on 10.07.2021 to Seruvila, Thambalagamam & Kantale MPCS to observe their provision of services with Covid situation without thinking about profits and with dedication of the employees and MPCS.

மேலும் படிக்க ...

E1M1 01 07 2021

Another representative of employees in Trincomalee MPCS to coordinating activities related to functions of the Commission have been Nominated for as follows:-

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC