தலைவர்


Chairman Coop Emp Comm 2020

திரு. கருணதாச உதகே

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

செயலாளர் (பதில்)


Sec Emp Comm 2020

திரு. A.G.தெய்வேந்திரன்

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.R.A.அன்டன் ஜூலியஸ்

 

Tel :  026-2222216

OrgChart

Performance Report

Members
Strategy for Public Services Delivery Adhering
UN Sustainable Development Goals
Forms & Applications 
Citizen Charter1
Co-operative Employee's Commissions Details

RTI 1


Information Officer

Mrs.H.Sharvaananthy

Tel   : 026-2222216


Report - 2019

Visitors

Chairman Coop Emp Comm 2020

Mr. Karunadasa Udage,

BA (Econ)Hons, PGD Local Government and Public Administration

Chairman

A retired Special Grade SLAS officer with 46 years of service in Government sector .

Previous Positions: Government Agent/District Secretary - Matale District,  Deputy Chief Secretary (Administration) - Central Province, Secretary (Provincial Public Service Commission) - Eastern Province, Secretary to the Governor - Eastern Province,  Director/CEO Hector Cobbekaduwa Research and Training Institute

 

Mem1 Emp Comm 2020

Mrs.K.H.Helan Anesta Meegasmulla,

BA(Special Degree in Sociology, MA (Sociology),PGD in Town Plan

Member

A retired Special Grade SLAS officer with 34 years of service in Government sector.

Previous Positions : Commissioner General of Excise Department, Government Agent/District Secretary - Nuwareliya District, Government Agent/District Secretary - Matale District, Deputy Chief Secretary (Admin) - Central Province,  Deputy Chief Secretary (P&T) - Central Province

 

Mem2 Emp Comm 2020

 

Mrs.Seinul Abdeen Nazeera,

BA(Econ) Hons, MA (Public Administration)

Member

A retired SLEAS officer with 37 years of service in Government Sector.

Previous Positions: Deputy Director of Education, Provincial Department Education, Eastern Province

 

 

© Provincial Planning Secretariat - EPC