සභාපති


එස්.ටී.සී. නිලන්කා මයා

ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය
ඕර්ස් හීල්
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel: 026 2225727
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල්


DG Transport 2020

ඩබ්. එම්. එච්. උදය කුමාර මයා

ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය
Orr's Hill
Trincomalee
Tel: 026 4925479
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


බී.එම්.ප්‍රේමසිරි මහතා

 

Tel   : 026-2225708

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.B.M.Pemasiri

Tel   : 026-2225708


Report - 2019


Comments Final1

Visitors

E3M2උද්ෙත්‍ වී ඇති ලකාලරෝනා ව්‍යසනකාරී ත්‍ත්ව්‍ය ල ේතුලව්‍න් 2020 මාර්තතු මස 16 ව්‍න දින සිට ලම් දක්ව්‍ා කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ජනත්‍ාව්‍ලේ ආර්තික ා සමාජීය සුභ සිද්ිය ලව්‍නුලව්‍න් නැලෙනහිර පළාත් ෙරු ආණ්ඩුකාරතුමියලේ ා ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම් තුමාලේ උපලදසේ ා මෙ ලපන්වීම මත්‍ එම කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ප්‍රව්‍ා න අිකාරිය විසින් විවිධ වු කාර්තයයන් ා ලසේව්‍ාව්‍න් රැසක් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC