සභාපති


Chairman Tourism 2021 1

T. හැරී ප්‍රතාබ් මයා

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel  : 026-2228885
Fax : 026-2228884

ප්රධාන කලමනාකර


GM Tourism Dr.Gnani

Dr. R. ඥානසේකර්

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2228881
Fax : 026-2225972

තොරතුරු නිලධාරී


එම්.එස්.ජාසීර් මහතා

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

Tourism East

Visit East Srilanka

Visit East Srilanka

For More Information

Statute
Tourism Details 

Hotel Details
Trincomalee

Area Tour Guides of Eastern Province
Details

Registration of Tourism Related Business with SLTDA
Tamil | Sinhala

RTI 1


Information Officer

Mr.A.R.M.Thaslim

Tel   : 026-2228884

Mob   : 0777043942


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

E1S 21 12 2020නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යංශයේ සංවිධානය කළ නත්තල් කැරොල් ගී ප්‍රසංගයක් පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මඩකලපුව තන්නමුනෙයි “MIANI CHILDRENS HOME” හිදි පැවැත්විණි. එහිදි කුඩා ළමුන්ගේ කැරෝල් ගී ප්‍රසංගයක් සහ නත්තල් නාට්‍ය කිහිපයක්ද පැවැත්විණි.

තවත් කියවන්න...

E1S 15 09 2020සංචාරක තොරතුරු හා වෙළඳ මධ්යස්ථානය පිහිටුවීම සහ ප්රජා සංචාරක නිෂ්පාදන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම්, නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන ලේකම් සහ අමාත්යාංශ නිලධාරීන් ඊයේ සංචාරක ව්යාපෘති ව්යාපෘති ස්ථාන වෙත පැමිණියහ. ත්රිකුණාමලයේ සංචාරක වෙළඳ සහ සුවපහසුව මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය සහය ලබා දීමට ඔහු එකඟ විය.


 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/