පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


Sec Emp Comm 2020

A.G ටෙවෙන්ටිරන් මයා

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026-2223085
Fax :026-2221040
e-mail: socialservices@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


පී.දර්ෂිනි මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222844

OrgChart

Performance Report

Elders & Disable Homes Details
Services provided by the Department of Social Services
Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs. S. Sutharshan

Tel   : 026-2222844


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC