අධ්‍යක්‍ෂ


PD Rural 2020

N.තනන්ජෙයන් මහතා

ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 

නැගෙනහිර පළාත් සභාව
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය

Tel :026-2225990
Fax :026-2223683

e-mail: ruraldev@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


කේ. ඊශ්වරකුමාර් මහතා

 

Tel   : 026-2222674

OrgChart

Rural IMS

Rural Products

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mr.K.Eswarakumar

Tel   : 026-2222674


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala

Visitors

E1M1 17 11 2022

கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் தகவல் முகாமைத்துவ தரவுதளம், மாகாண பிரதம செயலக கூட்ட மண்டபத்தில் 17ம் திகதி, கிழக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத் அவர்களால் உத்தியோகபூர்வமாக அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டது.

තවත් කියවන්න...

E1M1 27 01 2022

கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் IUDP – 2021 திட்டத்தின் கீழ் திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் அமைந்துள்ள தங்கவேலாயுதபுரம் கிராமத்தில் புனரமைப்புச் செய்யப்பட்ட பாடசாலை வீதி மற்றும் வாசிகசாலை என்பவற்றின் திறப்பு நிகழ்வு 27.01.2022 அன்று இடம்பெற்றது.තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/