කොමසාරිස් (Coverup)


Comm Revenue 2020

එම් අයි එම් මාහීර් මයා

පළාත් ආදයම් දෙපාර්තමේන්තුව

කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2221033
Tel: Mob: 077-7802143
Email : revenue@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


අයි.එම්. රූමිල් මහතා

 

Tel   : 026-2221423
Mob  : 077-7412037

OrgChart

Performance Report

Finance Statute No:1 of 2008 of EPC

RTI 1


Information Officer

Mr.I.M.Roomil

Tel   : 026-2221423

Mob   : 077-7412037


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/