සභාපති


Ms.K.A. නාලින්ද කස්තුරි

 

පෙර පාසල් අධ්‍යාපන කාර්යාංශය
Agriculture Quarters
No. 01, කල්ලඩි
මඩකලපුව

Tel :065-2228383
Fax :065-2228383
e-mail: pseb_epc@yahoo.com

Performance Report

Statute

RTI 1


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/