සභාපති


Ms.K.A. නාලින්ද කස්තුරි

 

පෙර පාසල් අධ්‍යාපන කාර්යාංශය
Agriculture Quarters
No. 01, කල්ලඩි
මඩකලපුව

Tel :065-2228383
Fax :065-2228383
e-mail: pseb_epc@yahoo.com

Statistical Information 2

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC