නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)


DCS Admin 2022

ඒ.මන්සූර් මයා

පළාත් රාජ්‍ය පරිපාලනය,
නැගෙනහිර පළාත් සභාව,
කන්නියා පාර,
වරෝදය නගර්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel : 026-2224049
Fax : 026-2227161
e-mail: admin@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

இடைநிலைதரம் ஒன்றில் உச்ச படிநிலைக்கு வரும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு உச்சப்படிநிலைக்கு அப்பால் சம்பள ஏற்றங்களை வழங்குவதற்கான அனுமதி தொடர்பாக n blink
Implementation of Annual Transfer Order - 2023 n blink
Annual Transfer 2023 - Appeal board decision
Annual Transfer - 2023 n blink
Annual Transfer 2020 & 2021
Disciplinary Inquiry Officers Eastern Province

List of Names

-Details


Documents for Confirmation

 

1. Authority to confirm on appointment
     - Form


2. B - Form
     - Form


3. Progress Report
     - Tamil | Sinhala


4. Oath or Affirmation
     - Form


Applications for Promotion

 

1. Development Officers III to II
     - Form

2. Development Officers II to I
     - Form 


RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Rishaana
( Assistant Chief Secretary )

 Tel   : 0262224160


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Comments

Visitors

 
Scheme of Recruitment
S. No. Services Minutes
1. Development Officer
    - Development Officer(Amenmend - 1)
    - Development Officer(Amenmend - 2)
English | Tamil | Sinhala
English
English
2.

Management Assistant
    - Management Assistant(Amenmend)
    - Management Assistant(Amenmend - 2)
    - Management Assistant(Amenmend - 3)   
    - Management Assistant(Amenmend - 4)
    - Management Assistant(Amenmend - 5)

English
English
English
English
English
English
3. Translator
    - Translator (Amenmend - 1)
English
English
4. ICT Assistant
    - ICT Assistant(Amenmend)
English
English
5. Office Employee Service English
6. Bungalow Keeper English
7. Drivers
    - Drivers(Amenmend)
English
English
8. Management Assistant (Technical) English
General Circulars
S. No. Title Details
1. Duty Assumption of Newly Recruited DOn blink Tamil | Sinhala
2. Relief for Efficency Bar Examination Tamil | Sinhala
3. Relief Period for Passing EB (MA III) Tamil | Sinhala
4. EB Rulling of MA III Tamil | Sinhala
5. Performance Appraisal Staff Officers
6. Circular For EB (III) Management Assistant
7. Payment of Incentive Allowance Form
8. Relief Period for Passing EB (MA III/II) Tamil | Sinhala
9. Management Assistant EB Grade I English
9. Relief Period for Passing EB (MA III) Tamil | Sinhala
Scheme of Recruitment (Non Academic Staff in Eastern Province)
S. No. Title Details
1. Amendment (MN I Category) Sinhala
2. New SOR 2014-07-01 (MN I Category) Tamil
3. New SOR 2014-07-01 (PL I Category) Tamil
4. Old SOR 1997-01-01 (Non Acadamic Staff) English

E1M2 07 02 2022

Mr. A. Mansoor (SLAS Special Grade) assumed duties as the new Deputy Chief Secretary to the Office of the Deputy Chief Secretary (Administration), on 07.02.2022 is an auspicious time. He was warmly welcomed by the staff of the Office of the Deputy Chief Secretary (Administration) at a ceremony held today. Heads of departments, Heads of statutory bodies, and senior-level officers also participated in the occasion.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/