කොමසාරිස්


Comm MotorTraffic 2020

ආර්. වලර්මතී මිය

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
නැගෙනහිර පළාත් සභාව
ශාන්ත අන්තෝනි පාර
ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2222520
Mob : 077-9065296
Fax : 026-2225952
Email : motortraffic@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


කේ. දේවරාජා මහත්මිය

 

Tel   : 026-2224046

OrgChart

Performance Report

Revenue

Statistical Information 2

 

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.K.Thevarajah

Tel   : 026-2224046


Report - 2019


Comments

Visitors

E1S 5 07 2019

The Department of Motor traffic –EP has won the golden award in Evaluation programme of the committee on public accounts financial year 2017. The awarding ceremony held on 05’th July 2019 in BMICH.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC