ලේකම්


Blank

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

E1M1 25 01 2022

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අදාලව 2022 වර්ෂයේ විශේෂ සමාලෝචන රැස්වීම ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022 ජනවාරි මස 25 වන දින අමාත්‍යාංශ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණ.එහි මුලසුන දැරුවේ නැගෙනහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසිනි.

 

තවත් කියවන්න...

E2M1 01 01 2022

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සර්ව ආගමික වතාවත් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව 2022 නව වර්ෂයේ රාජකාරී කටයුතු සුභ මොහොතින් ආරම්භ කරන ලදී.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/