ලේකම්


 

Sec Education 2021

එම්. සී. එල්. ප්‍රනාන්දු මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2220035
Fax : 026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

Transfer  n blink

Annual Transfer for SLPS - 2021

Letter


Details

Tamil | Sinhala


Application for Review


Appeals of Annual Transfer of SLPS - 2021

Letter


Vacancy 

Application for fill in the Principal Vacancy at Kalmunai

-  Click Here  new


Circular for SLEAS  n blink

The Appointment Procedure for Positions Belong to Sri Lanka Education Administrative Services

 

Details


Appointment   n blink

Appointment of National College of Education (Diploma Holders)

 

Letter

Tamil  | sinhala

 

Details

Tamil  | sinhala | | English


National Program of Writing a Precious Book for the Country

RTI 1


Information Officer

Mr.K. Sithiravel

Tel   : 026-2224023


Report - 2019


Comments


Visitors

E1 S 25 06 2020 හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමන ලද පාසල් නැවත නැගෙනහිර පළාතේ ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධව පාසල් විදුහල් පතිවරුන් දැනුවත් කිරිමට කලාප මට්ටමින් පවත්වන ලද රැස්විමේදි නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අයිගකේ ගජිග මුතුබණ්ඩා මහතාල පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක‍ෂ එම්ගකේගඑම්ගමන්සුර් මහතා මෙම දෙදෙනා විසින් උපදෙස් දෙන ලදි.

තවත් කියවන්න...

aa.250x175 கிழக்குமாகாணக் கல்வி அமைச்சின் கீழுள்ள அம்பாறை, மஹாஓய ஆகிய வலயக்கல்வி அலுவலகப்பிரிவுக்குள் வரும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்விமேம்பாடு, முன்பள்ளிக்கல்வி மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்காக பிளான் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனம்  7.1 மில்லியன் ரூபா நிதிவழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சுக்கும், பிளான் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை 2019 . 10 . 28 ஆம் திகதி கல்வி அமைச்சு மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC