ලේකම්


 

Sec Education 2021

එම්. සී. එල්. ප්‍රනාන්දු මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2220035
Fax : 026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

Transfer  n blink

Annual Transfer for SLPS - 2021

Letter


Details

Tamil | Sinhala


Application for Review


Appeals of Annual Transfer of SLPS - 2021

Letter


Vacancy 

Application for fill in the Principal Vacancy at Kalmunai

-  Click Here  new


Circular for SLEAS  n blink

The Appointment Procedure for Positions Belong to Sri Lanka Education Administrative Services

 

Details


Appointment   n blink

Appointment of National College of Education (Diploma Holders)

 

Letter

Tamil  | sinhala

 

Details

Tamil  | sinhala | | English


National Program of Writing a Precious Book for the Country

RTI 1


Information Officer

Mr.K. Sithiravel

Tel   : 026-2224023


Report - 2019


Comments


Visitors

E1M1 05 01 2021

නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එම් සී එල් ප්‍රනාන්දු මහතා 2021.01.05 වන දින අභිනවයෙන් වැඩ භාරගන්නා ලදි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරින් සහභාගිත්වයෙන් හා මෙම උත්සවය සදහා ආගමික නායකයින්ගේ ආශිර්වාදය ඇතිව වැඩ භාර ගැනිමේ උත්තසවය නිමාව පත් වුහ.

තවත් කියවන්න...

E1S 30 06 2020කලාපීය තරුණ ප‍්‍රතිපත්ති හා කි‍්‍රයාකාරකම් වැඩසටහන 2020-06-30 දින නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදි පැවැත්විනි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් විගතවරාජා මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාවට යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේ්‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එස්ගජිවසුදන් මහතා සහභාගි විය.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC