ප්‍රධාන නීති නිලධාරී


ඩී.ඒ.එන්. වීරසේකර මහතා

 Legal Unit

Inner Harbour Road

Trincomalee
Tel : 026-2223586
Fax : 026-2223578
Email : legalunitep@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරී


කෆීලා අනස් මහත්මිය

 

Mob  : 077-2415052

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.M.H. Sithy Rosika

Tel   : 026 - 22223586

Mob   : 077-3448627


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/