පළාත් කොමසාරිස්


Comm Indigenous 2020

වෛද්‍ය ආර් ශි‍්‍රධාර් මිය

දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. නවෙන්ද්‍රරාජා මහත්මිය

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs. K. Jayanthi

Mobile : 0777244050 

Tel   : 026-2225640


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Comments


Visitors

E1M2 17 05 2023

கல்முனை மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியத்தில் பதிவு செய்யப்படாத பாரம்பரிய வைத்தியர்களுக்கான நேர்முகத் தேர்வு (17) அம்பாறை ஆயுள்வேத வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்றது.

இதில் கிழக்கு மாகாண சுதேச மருத்துவ திணைக்கள மாகாண ஆணையாளர் வைத்திய கலாநிதி (திருமதி) இ.ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றிருந்தனர்.

තවත් කියවන්න...

E1M1 16 05 2023

மட்டக்களப்பு மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படாத பாரம்பரிய வைத்தியர்களுக்கான நேர்முகத் தேர்வு (16 – 05 -2023 ) மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையில் இடம்பெற்றது.

இதில் கிழக்கு மாகாண சுதேச மருத்துவ திணைக்கள மாகாண ஆணையாளர் வைத்திய கலாநிதி (திருமதி) இ.ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றிருந்தனர்.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/