ලේකම්


DCS PT 2020

ජේ. ජේ. මුරලිදරන් මිය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026–2224004
Fax : 026-2222639
e-mail: minhealth@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. ස්රිවානි මහත්මිය

 

Tel  : 026-2221525

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Srivaani

Tel   : 026-2221525


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

E1M1 20 10 2022

නැගෙනහිර පළාත් පරිපාලන සංවර්ධන යටිතල පහසුකම් සහ මූල්‍ය ගැටලු සමාලෝචනය කිරීම සඳහා 2022 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2022.10.20 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලේකම් මුරලීදරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

තවත් කියවන්න...

E1S 29 06 2022

වාර්ෂික AIP වැඩසටහන 2022 ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2022.05.25 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලීය සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ මුරලිදරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී නැගෙනහිර පළාතේ පරිපාලන, සංවර්ධන, යටිතල පහසුකම් සහ මූල්‍ය ගැටලු සමාලෝචනය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදි.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/