ගරු ආණ්ඩුකාරවර

Hon. Governor Senthil Thondaman

ගරු සෙන්තිල් තොණ්ඩමාන්

 ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය,

ඕර්ස්හීල්,

ත්‍රීකුණාමලය.

Tel: 026-2222102

Fax: 026-2222320

E-Mail: governor.senthil@ep.gov.lk

ආණ්ඩුකාර ලේකම්


Sec Gov 2020

L.P. මදනායක මයා

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය,

ඕර්ස්හීල්,

ත්‍රීකුණාමලය.

Tel: 026-2222159

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. විතියා මහත්මිය

 

Tel   : 026-2224850

Governors Official Website1

AdminReport

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.K.Suthagaran

Tel   : 026-2224850 


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Comments

Visitors

Governor's Memorandum
No. Memorandum View
2020  /  03 Scheme of Recruitment for Pre school Education Bureau of Eastern Province English
2020  /  01 Board of Management of the Governor's Trust Fund English
2020  /  02 Request for application of a Director General on Temporary Basis for pre-school Education Bureau - Eastern Province English
2019  /  01 Board of Management of the Governor's Trust Fund English
2018  /  02 Board of Management of the Governor's Trust Fund English
2018  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2011  /  07 Re-Schedule the Quarters (Amendment) English
2011  /  07 Re-Schedule the Quarters English
2016  /  02 Procedure to be Adopted in Providing Opportunities for all Island Service and Combined Service Officers in the Eastern Provincial Council to Enhance their Knowledge and Skills from Locally Available courses English
2016  /  01 adopting Balanced Development Policy for Planning and Implementing of Annual Development Programmes of EPC English
2015  /  04 Temporary Attachment for Confinement English
2015  /  03 Amemdment of Administration of Governor's Trust Fund English
2015  /  02 Study Tours / Foreign Trips of Members of Provincial Council and Local Authorities English
2015  /  01 Amendment to the Governor's Memorandum - 2011 / 08 (Delegation of Power) English
2014  /  03 கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் சிங்கள/தமிழ் மொழி மூல விஞ்ஞான / கணித ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக க.போ.த. உயர் தரத்தில் சித்தியடைந்தோரை ஆசிரியர் உதவியாளராக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் Tamil
2014  /  03 Governor Memorandum -03/2014. Sinhala
2014  /  05 Governor's Memorandum - 06 / 2014. Sinhala
2014  /  04 Procedure to be Adopted in All island Service & Combined service Offers In the EPC. English
2014  /  03 Governor's Memorandum - 04 / 2014. English
2014  /  02 Payment of Incentive to Legal Officers of the Eastern Provincial Council. English
2014  /  01 Ceremonial Opening of new building / new facilities out of CBG/PSDG/Poject Funds within the Eastern Province English
2013  /  07 Amendment to the Governor's Memorandum - 02 / 2012 English
2013  /  06 Granding of Promotions On Exceptional Performance In Scheme of Recruitment and Serice minutes. English
2013  /  04 Additional Remuneration Paid for EPC Officers When Appointed as Director/Project Staff in Additional to Their Present Duties English
2013  /  03 Amendment of Administration of Governor's Trust Fund English
2013  /  01 New Departments, Institutions and Offices to be established by Eastern Provincial      Ministry Sinhala
2013  /  02 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service, Eastern Province English
2013  /  02 Governor's Memorandum - 02 / 2013. English
2012  /  03 Transfers of Eastern Provincial Council Staff Sinhala
2012  /  02 Payment of Incentive Allowance to the Staff who are Involved in Issuance of Motor   Vehicle Revenue Licenses Attached to the Dept.of Motor Traffic of Eastern Provincial   Council and Divisional Secretariats in the EP English
2012  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2011  /  09 Quarterly Review Meetings for Monitoring Development Activities Under the Capital    Budget - EPC English
2011  /  08 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service, Eastern Province English
2011  /  07 Instruction for the Administration and Maintenance of Quarters Belonging to    Ministries and Departments of the Eastern Provincial Council English
2011  /  06 Approval for Foreign Travelling - Eastern Provincial Council staff Sinhala
2011  /  05 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service of the Eastern Province English
2011  /  03 Administrative Arrangements for the Supervision, Management and Control of    Heavy Machineries and Equipments English
2011  /  02 Administrative Instrutions for Governor's Bungalow at Ampara English
2011  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2010  /  02 Scheme of Recruitment - Provincial Public Services English
2010  /  01 Administration of Governor's Trust Fund (Amendment) English
2009  /  04 Attachment of CIRM to MDTD under the Direct Administrative Control of Chief Secretary English
2008  /  04 Leave / Duty To Be Spent Out of Station. English
2008  /  03 Special Maintenance of Local Road Belong To Pradesiya Sabah In Eastern Province. English
2008  /  01 Maiitenance and Update of Website of The Eastern Province. English
2007  /  07 Financial Assistance To Leading Senior Artists / Scholars Who Had Contributied To The Society. English
2007  /  06 See Distribution-Governor's Memorandum - 06 / 2007. English
2007  /  05 Employment of Retired Officers on Contract Basis English
2007  /  03 See Distribution-Governor's Memorandum - 03 / 2007. English

M1S 22 05 2023

Eastern Province Governor Hon. Senthil Thondaman officially assumed his duties at the Governor's Secretariat in Trincomalee on Friday (19-05-2023)

Hon. Jeevan Thondaman - Minister of Water Supply & Estate Infrastructure Development, Mr. R. M. P. S. Rathnayake - Chief Secretary EPC, Ministry Secretaries and Department Heads were also present in this Occasion.

තවත් කියවන්න...

E1S 06 05 2023

නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ගේ සහ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ විශේෂ හමුවක් පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (8)පස්වරුවේ ත්‍රිකුණාමලය පිහිටි ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණ.එහිදී එම ආයතනවල දැනට සිදුකරන වැඩසටහන්වල ප්‍රගති‍ය සහ ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට නියමිත විශේෂ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළහ.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/