අධ්යක්ෂ


PD Fisheries 2020

එස්. සුතාහරන් මයා

ධීවර අංශය
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2222184

තොරතුරු නිලධාරී


ටී.නිර්මලා මහත්මිය

 

Tel   :  026-2222184
Mob :  077-9677735

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

RTI 1


Information Officer

Mrs. Mangayarkarasi

Tel   : 026-2222184


Report- 2021

English|Tamil|Sinhala

Visitors

E1S 06 07 2020The Fisheries Unit of the Eastern Provincial Council introduced Asian seabass (Lates calcarifer) cage culture in Pottuvil Arugambay lagoon this year. Through this 1,000 no.of fingerlings were stocked in 2 cages under the PSDG Allocation on 6th of July 2020.

This project will create livelihood to coastal fishing community, linking the farmers with an Export Industry and also increase the tourist’s attraction on the coastal lagoon area

තවත් කියවන්න...

E1S 10 06 2020கிழக்கு மாகாணத்தில் நன்னீர் மீன்பிடித் துறையை துரித அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கில் கிழக்கு மாகாண மீன்பிடிப்பிரிவின் PSDG நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்டத்தின் கோமரங்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட மதவாச்சிய, புலிக்கண்டிய, பெத்தேவ ஆகிய குளங்களுக்கு முறையே 112,500, 75,000, 150,000 பெறுமதியான மீன்குஞ்சுகள் 10.06.2020, 26.06.2020 ஆகிய தினங்களில் இருப்பு செய்யப்பட்டன.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC