පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Edu 2021

එන්.පිල්ලෛනායගම් මිය

අධ්‍යාපන  දෙපාර්තමේන්තුව

ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2222106
Mob: 077-8409524
Fax : 026-2222871
e-mail: education@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.විජයනන්දමූර්ති මහතා

 

Mob  : 071-8666664

OrgChart

Performance Report

Appointment of SLTS 3-II National Schools 

Details - Click Here 

Inter Zonal Annual teacher Transfer Application-2021
 


Application form (Tamil |Sinhala )

 

Cancellation of Teacher Transfer - Mahaoya Zone 


    Cancellation Letter     and
    Name List  

 

 

RTI 1


Information Officer

Mr.A.Vijayananthamoorty

Tel   : 071-8666664


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC