පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Cultural 2020

එස්. නවනීතන් මයා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.V.Gunabala

Tel   : 077-6622326


Report - 2019


Visitors

E3S 01 01 2020சகல சமயத்தவர்களினதும் பிரதானமான சமய விழாக்களை கொண்டாடும் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின்  செயற்றிட்டத்தின் கீழ் நன்றிப் பெருநாளாம் தைத்திருநாள் நிகழ்வு 2020.01.20ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை காலை 07.00 மணிக்கு கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சில் நடைபெற்றது.      

 

තවත් කියවන්න...

E1S 01 01 2020சகல சமயத்தவர்களினதும் பிரதானமான சமய விழாக்களை கொண்டாடும்  பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின்  செயற்றிட்டத்தின் கீழ் பௌத்த மதத்தவர்களின் மதக்கடமையாகிய “பிரித் ஓதும் நிகழ்வு” 2020.01.10ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுல்கள் திணைக்களத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.     

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC