පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (Cover-up)


Director Cultural 2023

වී තේවනේසන් මහතා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

Advertisment 

கிழக்கு மாகாண அரச பதவி நிலை மற்றும் அரச உத்தியோகத்தர்கள், பாடல் போட்டி மற்றும் அரச உத்தியோகத்தர்கள் படைப்பாக்கப் போட்டிக்கான காலநீடிப்பு - 2023

 

නැගෙනහිර පළාත් මාණ්ඩලික නිලධාරි සහ රාජ්‍ය සේවක ගීත ගායනා තරඟය සහ රාජ්‍ය සේවක නිර්මාණ තරඟ සඳහා දින දීර්ඝ කිරිම - 2023

 

அரச உத்தியோகத்தா்களுக்கான படைப்பாக்கப்போட்டி 2023

 

රාජ්_ය සේවක නිර්මාණ තරගය 2023

 

அரச உத்தியோகத்தா்களுக்கான பாடல் போட்டி

 

රාජ්_ය සේවක ගීත ගායනා තරගය 2023

 

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ගීත ගහන තරගය 2023

 


නැගෙනහිර පළාත් සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2023

Advertisement

 

young award calling application 2023

 

පෙර්බර ලේඛක

 

Short Film Competition 2023

 

Book purchasing 2023


கிழக்கு மாகாண தமிழ் இலக்கிய விழா – 2023
வித்தகர் விருதுக்கான விண்ணப்பபம்

மேலதிக விபரங்களுக்கு
மற்றும்

விண்ணப்ப படிவம்.கிழக்கு மாகாண இலக்கிய விழா போட்டிகளின் முடிவுகள் -2022

முடிவுகள்


Internal Transfer

Transfer List

 

Appeal Letter | Appeal Form


Internal Transfer

Details :-  Tamil Sinhala


නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරිගේ ගීත ගායනා තරඟය - 2022

විස්තර


கிழக்கு மாகாண அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான பாடல் போட்டி முடிவுகள் - 2022

விபரம்


RTI 1


Information Officer

M.M.A.Zackey

Tel   : 077-6927057


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

E1M1 19 01 2021Thaipongal festival was celebrated on 19th January 2021 by the Eastern Provincial Department of Cultural Affairs.

Presided by Mr.N.Navaneethan Provincial Director, Department of Cultural Affairs, Eastern Province. Chief guest Secretary to the Ministry of Education, Eastern Province.

තවත් කියවන්න...

E1Sகிழக்கு மாகாணத்தில் வினைத்திறனுடன் இயங்கி வருகின்ற கலை மன்றங்கள் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் பதிவு செய்யப்படுவதுடன் அவற்றுக்குரிய சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/