පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Agriculture 2023

එම්.එස්.ඒ. කැලීස් මයා

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220366
Fax: 026-2222665
Email : agriculture@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්. හරිහරන් මහතා

 

Mob :  077-6149129

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

RTI 1


Information Officer

Mrs. C.N.M.Liyanage

Tel   : 026 - 2222665

Mob   : 077 - 6965319


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Comments Final1

Visitors

E1M1 22 03 2022

கால்நடை உற்பத்தி சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் World Vision அனுசரணையுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்ட்டிருந்த சிறிய அளவிலான கால்நடை உணவு உற்பத்தி அலகுகளை நிறுவுதல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் திட்டத்தின் கீழ் 22.03.2023 ஆம் திகதி கால்நடை உற்பத்தி சுகாதாரத் திணைக்களப் பயிற்சி நிலையத்தில் தெரிவ செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கென விலங்குகளுக்குரிய உணவு உற்பத்தி தொடர்பான பயிற்சி வகுப்பு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் விவசாயத் திணைக்களத்தின் நடமாடும் விவசாய விரிவாக்கல் சேவை நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி திரு . இரா. அருண் - விவசாயப் போதனாசிரியர் மண்பரிசோதனைக்கான மண் மாதிரிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் முறை தொடர்பாகவும், அவை சார்ந்த நன்மைகள் தொடர்பாகவும், விளக்கமளித்திருந்தார்.

තවත් කියවන්න...

E1M1 15 03 2022

Mr. M.S.A. Kalees has been appointed as the new Provincial Director of the Department of Agriculture – Eastern Province with effect from 15th of March 2023 by the Governor of Eastern Province - Hon. Anuradha Yahampath with the presence of the Chief Secretary, Mr.R.M.P.S. Ratnayake & Secretary of Ministry of Agriculture, Mr . I.K.G. Muthubanda. He was warmly welcomed by the staff of the entire department.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/