ප‍්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක


Auditor Audit 2020

එච් එම් එම් රශීඞ් මයා

පළාත් විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

කන්නියා පාර

වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2220379
Mob : 077-9223996
Fax : 026-2226197
Email : audit@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්.මැලර්විල් මහත්මිය

 

Tel   : 026-2050622
Mob  : 077-6067057

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Malarville

Tel   : 026-2050622
Mob   : 077-6067057


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/