பணிப்பாளர்


PD Rural 2020

திரு. நா. தனஞ்செயன்

கிராமிய அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

கிழக்கு மாகாணசபை
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

Tel :026-2225990
Fax :026-2223683

e-mail: ruraldev@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.K.ஈஸ்வரகுமார்

 

Tel   : 026-2222674

OrgChart

Performance Report

Exam Result (Dept. of Rural Development)

Rural development society MIS

தூரநோக்கு
பொருளாதாரத்திற்கு ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பை வழங்கும் வலுப்படுத்தப்பட்ட கிராமிய சமூகம்.

பணிக் கூற்று

கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களையும் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களையும் மேம்பட்ட சமூக மட்ட குழுக்கள் என உயர்த்தும் ஓர் உயர் சிந்தனையுடனும், சிறந்த சமூக பொருளாதார மற்றும் கலாசார அபிவிருத்திக்காக இச் சங்கங்களின் வசதிப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுடாக, கிராம மக்களை அணிதிரட்டி அவர்களின் பங்கேற்பை அதிகரித்தல்.


முனைவுப்பகுதி - 1   :  கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களையும் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களையும் பலப்படுத்தல்.
      
இலக்குகள்   
- கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களும் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களும் கிராம அபிவிருத்தி  செயன்முறைகளில் சுறுசுறுப்புடன் பங்கேற்கின்றனர்.
-  கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களினதும், மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களினதும் மூலதன  சொத்துக்கள் மேம்பட்டுள்ளன.
      
முனைவுப்பகுதி - 2   :  நுண் மற்றும் சிறுஅளவிலான தொழில் முயற்சியாண்மை அபிவிருத்தி.
      
இலக்குகள்
- நுண் நிதியிடல் வழிகள் மேம்பட்டுள்ளன.
- சந்தைவாய்ப்பு வசதிகள் மேம்பட்டுள்ளன.
- தொழில் முயற்சியாளர் திறன் மேம்பட்டுள்ளன.
- தொழில் முயற்சியாண்மையில் பெண்கள் பங்கேற்பு ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளது.
    
முனைவுப்பகுதி - 3   :  சமூக உட்கட்டுமான வசதிகள்.
      
இலக்குகள்
- சிறிய மற்றும் நடுத்தர சமூக உட்கட்டுமான வசதிகள் நீடித்து நிலைபேறாக நிற்கக்கூடிய வகையில் மேம்பட்டுள்ளன.
- கவனிப்பாரற்றதும் தனித்துவிடப்பட்டதுமான கிராமங்களில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர சமூக உட்கட்டுமான வசதிகள் நீடித்து நிலைபேறாக நிற்கக்கூடிய வகையில் மேம்பட்டுள்ளன.
    
முனைவுப்பகுதி - 4   :  நிறுவன இயலளவு அபிவிருத்தியும் நல்லாட்சியும்.
      
இலக்குகள்
- அறிவு மற்றும் திறன் சார்ந்த உத்தியோகத்தர்கள்.
- கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பௌதீக சொத்துக்கள் மேம்பட்டுள்ளன.
கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் தரமான முகாமைத்துவ முறைமை மேம்பட்டுள்ளன.

E1S 28 01 2020

கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற "பசுமையான கிழக்கு" என்ற தொனிப்பொருளிலான மாகாண மரம் நடுகை நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020 கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் கௌரவ அனுராதா ஜெகாம்பத் அவர்களினால் இன்று (28.01.2020) மட்டக்களப்பில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க ...

2 fr

A 150 meter lengthy concrete road was declared open on 09.05.2019 at Irrakamam in Ampara District for public utilization. This concrete road was constructed under “Isolated and Underserved Village Development Programme” at the cost of Rs.1.5 million. At this opening ceremony Secretary of Chief Ministry, Director-Planning of Chief Ministry, Director of Department of Rural Development and several officials were also participated.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC