பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடல்


திரு.என்.தமிழ்ச்செல்வன்

மாகாண திட்டமிடல் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

 Tel : 026-2224013

Mob : 077-6078764
Fax : 026-2221012

 e-mail: planning@ep.gov.lk

 

ConAIP1

OrgChart

AdminReport

Citizen Charter1
Budget Speech

 

Financial Year 2015
- Tamil
- Sinhala


Financial Year 2016
- Tamil

- Sinhala

Annual Implementation Programme

Final Reports

2013 PSDG | CBG
2014 PSDG | CBG
2015 PSDG | CBG
2016 PSDG | CBG
2017 PSDG | CBG
2018 PSDG | CBG

 

Approved AIP

2019 PSDG | CBG


Summary of Fund Allocation

2015 PSDG & CBG
2016 PSDG & CBG
2017 PSDG & CBG
2018 PSDG & CBG
2019 PSDG & CBG

 

Line Ministry Programme
District wise statistical glance

Comments

தூரநோக்கு
மாற்றமிகு மாகாண திட்டமிடல் செயன்முறையினை இயக்கும்; தகுதிமிக்க முதன்மை நிறுவனம்.

பணிக்கூற்று
பயன்மிகு புத்தாக்க முறைமைகள், ஆளுமைவிருத்தி மற்றும் புதிய முயற்சிகள் என்பவற்றினூடாக மாகாண நிறுவனங்களை தொழில்திறனடிப்படையில் ஒருங்கிணைத்து வழிப்படுத்தி சீரான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை உறுதிசெய்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 1 : மாகாண திட்டமிடல் செயன்முறைகளும் ஒழுங்கமைப்புகளும்
      
இலக்குகள்
- முழுமையானதும் பயனுறுதிமிக்கதுமான நடுத்தரகால அபிவிருத்தி திட்டம்
- சம அணுகுமுறையுடனான வளங்களின் உச்சப்பயன்பாடு
     
      
முனைவுப்பகுதிகள் - 2 : நிகழ்ச்சிதிட்டங்கள் கருத்திட்டங்களின் திட்டமிடல், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும், கண்காணிப்புகளும்
      
இலக்குகள்
- திட்டமிடல், அமுலாக்கலில் செயற்திறன் மிக்க ஒருங்கிணைப்பு
- ஒருங்கிணைந்த வருடாந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை  கண்காணிக்கும் முறைமைகளை ஸ்திரப்படுத்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 3 : தகவல் முகாமைத்துவமும் பரிமாற்றமும்.
      
இலக்குகள்
- கொள்கை, திட்டமிடல், மற்றும் முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளில் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தகவல் முறையினை நடாத்துதல்.
- பொதுமக்கள் அணுகக் கூடிய வினைத்திறனுடையதான தகவல் தளத்தை கொண்டிருத்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 4 :  நிறுவன அபிவிருத்தியும் நல்லாட்சியும்
      
இலக்குகள்
- ஆற்றல்மிகு உத்தியோகத்தர்களின் வினைத்திறன்மிக்க செயலாற்றுகை                        
- செயற்றிறன்மிக்க செயலாற்றுகைக்கான நவீன அலுவலக வசதிகளும், முறைமைகளும்                        
- சமத்துவம் பக்கச்சார்பின்மையினை உறுதிப்படுத்தல்.   

Regular Meetings Provincial Planning Secretariat, EPC 
Name of the Meeting Date Place of Meeting Chaired By
Unit Meeting Every Monday Unit Head of Units
Staff Meeting Fortnightly (Tuesday of 1st and 3rd Week) PPS Conference Hall DCS (P)
Sectoral Meeting Every Quarter of the Year PPS Conference Hall DCS-Planning
  - Minutes
Provincial Planning Committee Meeting 2nd week of every quarter Conference Hall, EPC, Varothayanagar Chief Secretary
  - Minutes
Provincial Development Forum
    18th June 2019
    24th June 2019
    25th June 2019

    Trincomalee
    Batticaloa
    Ampara

 

Hon. Governor

E1S 03 08 2018

The 2nd Provincial Planning Committee Meeting of EPC for the year 2018 was held on 02nd August 2018 at 9.00 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee under chairmanship of the Chief Secretary, EPC with the participation of the Secretaries, Deputy Chief Secretaries, Heads of Departments & relevant senior officers of EPC, representatives from three District Secretariats and senior officials from Central Bank as well.

மேலும் படிக்க ...

E1S 27 04 2018

The first Provincial Planning Committee Meeting of EPC for this year was held at 9.30 a.m. on 27th April 2018 at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee.

The Chief Secretary chaired the meeting with his warm welcome address. He introduced new DCS-Planning Mr.N.Thamilchelvan and extended gratitude to former DCS-Planning, Mr.V.Mahendrarajah for his valuable services in the EPC .

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC