பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடல்


திரு.என்.தமிழ்ச்செல்வன்

மாகாண திட்டமிடல் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

 Tel : 026-2224013

Mob : 077-6078764
Fax : 026-2221012

 e-mail: planning@ep.gov.lk

 

OrgChart

AdminReport

Citizen Charter1

Budget Speech

 

Financial Year 2015
- Tamil
- Sinhala


Financial Year 2016
- Tamil

- Sinhala

Annual Implementation Programme

Final Reports

2013 PSDG | CBG
2014 PSDG | CBG
2015 PSDG | CBG
2016 PSDG | CBG
2017 PSDG | CBG
2018 PSDG | CBG

 

Approved AIP

2019 PSDG | CBG


Summary of Fund Allocation

2015 PSDG & CBG
2016 PSDG & CBG
2017 PSDG & CBG
2018 PSDG & CBG
2019 PSDG & CBG

 

Line Ministry Programme

Comments Final1

தூரநோக்கு
மாற்றமிகு மாகாண திட்டமிடல் செயன்முறையினை இயக்கும்; தகுதிமிக்க முதன்மை நிறுவனம்.

பணிக்கூற்று
பயன்மிகு புத்தாக்க முறைமைகள், ஆளுமைவிருத்தி மற்றும் புதிய முயற்சிகள் என்பவற்றினூடாக மாகாண நிறுவனங்களை தொழில்திறனடிப்படையில் ஒருங்கிணைத்து வழிப்படுத்தி சீரான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை உறுதிசெய்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 1 : மாகாண திட்டமிடல் செயன்முறைகளும் ஒழுங்கமைப்புகளும்
      
இலக்குகள்
- முழுமையானதும் பயனுறுதிமிக்கதுமான நடுத்தரகால அபிவிருத்தி திட்டம்
- சம அணுகுமுறையுடனான வளங்களின் உச்சப்பயன்பாடு
     
      
முனைவுப்பகுதிகள் - 2 : நிகழ்ச்சிதிட்டங்கள் கருத்திட்டங்களின் திட்டமிடல், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும், கண்காணிப்புகளும்
      
இலக்குகள்
- திட்டமிடல், அமுலாக்கலில் செயற்திறன் மிக்க ஒருங்கிணைப்பு
- ஒருங்கிணைந்த வருடாந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை  கண்காணிக்கும் முறைமைகளை ஸ்திரப்படுத்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 3 : தகவல் முகாமைத்துவமும் பரிமாற்றமும்.
      
இலக்குகள்
- கொள்கை, திட்டமிடல், மற்றும் முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளில் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தகவல் முறையினை நடாத்துதல்.
- பொதுமக்கள் அணுகக் கூடிய வினைத்திறனுடையதான தகவல் தளத்தை கொண்டிருத்தல்

முனைவுப்பகுதிகள் - 4 :  நிறுவன அபிவிருத்தியும் நல்லாட்சியும்
      
இலக்குகள்
- ஆற்றல்மிகு உத்தியோகத்தர்களின் வினைத்திறன்மிக்க செயலாற்றுகை                        
- செயற்றிறன்மிக்க செயலாற்றுகைக்கான நவீன அலுவலக வசதிகளும், முறைமைகளும்                        
- சமத்துவம் பக்கச்சார்பின்மையினை உறுதிப்படுத்தல்.   

Regular Meetings Provincial Planning Secretariat, EPC 
Name of the Meeting Date Place of Meeting Chaired By
Unit Meeting Every Monday Unit Head of Units
Staff Meeting Fortnightly (Tuesday of 1st and 3rd Week) PPS Conference Hall DCS (P)
Sectoral Meeting Every Quarter of the Year PPS Conference Hall DCS-Planning
  - Minutes
Provincial Planning Committee Meeting 2nd week of every quarter Conference Hall, EPC, Varothayanagar Chief Secretary
  - Minutes
Provincial Development Forum
    18th June 2019
    24th June 2019
    25th June 2019

    Trincomalee
    Batticaloa
    Ampara

 

Hon. Governor

1.250X175

The 1st Provincial Planning Committee Meeting of EPC for the year 2019 was chaired by the Chief Secretary on 08th July 2019 at 9.30 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee. District Secretaries of Batticaloa & Ampara , Secretaries , Deputy Chief Secretaries , Heads of Departments & other Seniors officials of EPC and Directors of Planning from three District Administration participated at this meeting.


மேலும் படிக்க ...

E1S 28 05 2019

The Regional Director for UNICEF South Asia Ms.Jean Gough together with Mr.Tim Sutton,Representative for UNICEF Sri Lanka and his team visited EPC, Trincomalee on 29th May 2019 to discuss the “Citizen Budget” initiative with the EPC and the overall education status of children in the Province.

The Discussion was held under Chairmanship of Chief Secretary at the Conference Hall of Chief Secretary’s Office. The Deputy Chief Secretary –Planning, Secretary of Ministry of Education and Senior Offices from Provincial Planning Secretariat, Ministry of Education and UNICE Regional Office participated at the meeting.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC