பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - நிர்வாகம்


PPA2020

திரு.எச்.ஈ.எம்.டபிள்யூ.ஜீ. திசநாயக்க

மாகாணப் பொது நிர்வாகம்,
கிழக்கு மாகாண சபை,
கன்னியா வீதி,
வரோதய நகர்,
திருகோணமலை.
Tel : 026-2224049
Fax : 026-2227161
e-mail: admin@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி. H.D.A. செனவிரட்ன

 

Tel   : 026-2224160

OrgChart

Performance Report

Disciplinary Inquiry Officers Eastern Province

List of Names

-Details


Documents for Confirmation

 

1. Authority to confirm on appointment
     - Form


2. B - Form
     - Form


3. Progress Report
     - Tamil | Sinhala


4. Oath or Affirmation
     - Form


Applications for Promotion

 

1. Development Officers III to II
     - Form

2. Development Officers II to I
     - Form 


Annual Transfer Circular - 2021new

Circular - Tamil | Sinhala


Comments

தூரநோக்கு
மாகாண பொதுச் சேவையின் செயல்திறன் மேம்பாட்டிற்கான பங்களிப்பினை வழங்கும் உயர் செயற்பாட்டு நிறுவனமாக விளங்குதல்.

பணிக்கூற்று
மாகாண அரச நிறுவனங்களினது சிறந்த சேவை வழங்கலுக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல், சேவையில் அமர்த்துதல், ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றுடன் வதிவிட வசதிகளை முகாமைத்துவம் செய்வதனூடாக மாகாண அரச இணைந்த சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கு நியாயம் மற்றும் சமத்துவ மிக்கதுமான வகையில் வினைத்திறனானதும் பயனுறுதி மிக்கதுமான நிருவாக மற்றும் தாபன சேவைகளை நல்குதல்.
 
Scheme of Recruitment
S. No. Services Minutes
1. Development Officer English | Tamil | Sinhala
2.

Management Assistant
    - Management Assistant(Amenmend)
    - Management Assistant(Amenmend - 2)
    - Management Assistant(Amenmend - 3)   
    - Management Assistant(Amenmend - 4)
    - Management Assistant(Amenmend - 5)

English
English
English
English
English
English
3. ICT Assistant
    - ICT Assistant(Amenmend)
English
English
4. Office Employee Service English
5. Bungalow Keeper English
6. Drivers
    - Drivers(Amenmend)
English
English
7. Management Assistant (Technical) English

© Provincial Planning Secretariat - EPC