செயலாளர்


Min Road2020

திரு. கே. கருணாகரன்

வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2222441
Email : minroad@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.R.மன்சூர்

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1
தூரநோக்கு
காணி மற்றும் வீதி அபிவிருத்தித்துறையில் தரமான சேவைகளை வழங்குவதற்கான சிறந்த இணைப்பாக்க நிறுவனமாக அமைதல்

பணிக்கூற்று
இணைப்பாக்கம் செய்தல் மற்றும் செயற்படுத்துவதன் ஊடாக வீதி, காணி, மகளிர் விவகாரம், நீர்வழங்கல், திறன் மற்றும் மனிதவலு ஆகிய துறைகளை வலுப்படுத்தி, செயற்திறன் நிலைபேறான தன்மையை மேம்படுத்துதல் தரமான சேவைகளை வழங்கி நல்லாட்சியை உறுதிப்படுத்தல்

முனைவுப்பகுதி – 1  : முகவர்களுக்கு அமுலாக்க வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை வழங்குதல்

      
இலக்குகள்

- புதுப்பிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல் மற்றும் அறிவுறுத்தல்

- சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் சுற்றறிக்கைகள் நடைமுறைகள் என்பவற்றுக்கு அமைவாக நடத்தல்


      
முனைவுப்பகுதி – 2  :  ஒழுங்கான கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு.
     
இலக்குகள்

- அளவிடப்பட்ட மற்றும் கண்காணிக்கப்பட்ட நிறுவன மற்றும் திட்ட செயல்திறன்

- செயல்திட்டங்களின் செயல்திறன் மதிப்பீடு

முனைவுப்பகுதி – 3  :  விசேட அபிவிருத்தி திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல்
     
இலக்குகள்

- நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விசேட அபிவிருத்தித்திட்டங்கள்

- நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நீர் வழங்கல் திட்டங்கள்

- நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மகளிர் விவகாரத்திட்டங்கள்

- நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திறன் மற்றும் மனிதவலுத்திட்டங்கள்

முனைவுப்பகுதி – 4  :  நல்லாட்சி எண்ணத்திற்கு அமைய நிறுவன திறனை பலப்படுத்தல்
     
இலக்குகள்

- சிறந்தநிறுவனஏற்பாடுகளைஉறுதிசெய்தல்

- முறையானஅலுவலகபோக்குவரத்துமுறையைபராமரித்தல்

- அதிகரித்ததிறன் மற்றும் ஊழியர்களின் ஆற்றல்

- அலுவலகக்கட்டடங்களையும் விடுதிகளையும் பராமரித்தல்

E1S 12 10 2018

பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகள் தொடர்பான ஒருநாள் பயிற்சி நெறி வீதி அபிவிருத்தி காணி மற்றும் காணிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சினால் 2018.10.11 அன்று முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சிப் பிரிவில் நடாத்தப்பட்டது. அமைச்சின் செயலாளர் திரு.க.கருணாகரன் பயிற்சி நெறியினை ஆரம்பித்து வைத்தார். அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்இ குடியேற்ற உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வெளிக்கள போதனாசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆமைச்சின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திரு.வி. கௌரிதரன் பயிற்சி நெறியின் வளவாளராக கலந்து நெறிப்படுத்தினார்.

 

மேலும் படிக்க ...

E1S 28 09 2018

கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி மகளீர் விவகார அமைச்சினால் மொறவேவ பிரதேச செயலக பிரிவூக்குட்பட்ட வேலையற்ற யூவதிகளுக்கான முக ஒப்பனைப் பயிற்சி நெறி 2018 புரட்டாதி 27 அன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC