பணிப்பாளர்


PD MDTU 2020 2

செல்வி.எம்.எம். ஹலீதா

முகாமைத்துவ அபிவிருத்திப் பயிற்சி பிரிவு

பண்ணை வீதி
உப்புவெளி
திருகோணமலை
Tel : 026-2220618
Fax : 026-2220617
Email: mdtd@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


V.ராஜசேகர்

 

Tel   : 026-2222615

OrgChart

Performance Report

training system

Training Calendar

Training Prospectus 2020 2

Application for Resource Persons for Local Development  

 - Details

தூரநோக்கு
பணியாளர்களின் மனித வளங்களின் உயர் செயலாற்றுகையை நோக்காகக் கொண்டு திறன்களை மேம்படுத்துகின்ற தகுதிவாய்ந்த தாபனம் /நிறுவனம் .

பணிக்கூற்று

உத்தியோகத்தர்களின் திறன்கள் மற்றும் மனப்பாங்கு விருத்தியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கருத்தரங்குகள் பயிற்சிப் பட்டறைகள் மற்றும் நேர்முக நிலை கள விஜயங்கள் உட்பட வாண்மை விருத்தித் தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பயிற்சி நெறிகளை நியாயமாகவும் பாரபட்சமற்ற வகையில் வழங்குதலும், மாகாண நிறுவனங்களின் வினைத்திறனை இலக்காகக் கொண்டு வழங்கப்பட்ட பயிற்சிகளின் பெறுபேறுகளை மதிப்பீடு செய்தலும்.

250x175

To enhance the capacity of ICT Officers and equip them with current technologies, The MDTU has introduced a new training programme on Android app Development. A three days training Programme on this was conducted by MDTU in English medium from 29 May 2019 to 31 May 2019 at MDTU ICT Lab, Trincomalee. Mr.T.Sunthararajah, Development Officer (DCS (P&T) – PICT Unit) was served as the Resource Person of this Training Programme.

மேலும் படிக்க ...

E1S 09 05 2019

One day Training Programme on Safety Driving & Highway Road Rules was conducted by MDTU for Tamil medium Drivers on 9th May 2019 at MDTU Auditorium, Trincomalee. Mr.R.A.J.S. RANAWEERA (IP OIC Traffic), Mr.W.D.N. Chandrathna (PS), and Mr.M.S.M. Mujahith (PC) of Trincomalee Police Headquarters were served as the Resource Persons of this Training Programme.

   

  

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC