செயலாளர்


Sec Health 2020 1

 திரு.ஏ.எச்.எம்.அன்ஸார்

சுகாதார அமைச்சு
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2224004
Fax : 026-2222639
e-mail: minhealth@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.ஸ்ரீவானி

 

Tel  : 026-2221525

OrgChart

Performance Report

தூர நோக்கு
தெளிவான கொள்கை வழிகாட்டலும் முகாமைத்துவ முறைமையுடனுமான வினைத்திறன் மிக்கநிறுவனம்.

பணிக்கூற்று
சுகாதார அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்களை ஒழுங்குமுறையில் ஒருங்கணைத்தல், மேற்பார்வைசெய்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் கொள்கை வழிகாட்டல் மூலம் மதிப்பீடு செய்தல்.

E1S 27 07 2020Under the patronage of Dr.A.Lathaharan, Provincial Director of Health Services, Eastern Province, the existing Healthy Lifestyle Centre (Physical Activity unit) of PDHS Office has been extended and ceremonially declared opened today (27.07.2020) by the Chief Guest Mr.Thusitha P.Wanigasingha, Chief Secretary, Eastern province. 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC