ஆளுநர்

GVNR

கெளரவ. அனுராதா யகம்பத்

ஆளுநர் செயலகம்,

லோவர் வீதி,

உவர் மலை,

திருகோணமலை.

Tel: 026-2222102

Fax: 026-2222320

ஆளுநரின் செயலாளர்


திரு.எல்.பி. மதநாயக்க

 ஆளுநர் செயலகம்,

லோவர் வீதி,

உவர் மலை,

திருகோணமலை.

Tel: 026-2222159

Information Officer


திருமதி. S. வித்தியா

 

Tel   : 026-2224850
Mob : 077-9586461

AdminReport

Performance Report

Comments

Vision
 Smart apex institution regulating the services of provincial agencies ensuring quality delivery.

Mission
Guiding and directing provincial institutions through meetings and issue of instructions on administrative and financial matters and granting approvals for provincial resolutions as required by law in a continuous and fair manner.

Thrust Area - 1   :  Guidance, Monitoring and facilitating administration of Eastern Provincial Council
      
Goals   
- Delegated the authority of appointment, transfer, dismissal and disciplinary control to the relevant
agency heads
- Ensured probity and propriety in administrative functions.
- Approved nominations for foreign training
      
Thrust Area - 2   :  Supported small infrastructure and community development.
      
Goals
- Provided supplementary community infrastructure facilities and urgent needs
    
Thrust Area - 3   :  Institutional capacity development and governance.
      
Goals
- Created conducive office environment for efficient service delivery.
- Regulations, circulars and guidelines are complied.

Governor's Memorandum
No. Memorandum View
2019  /  01 Governor Memorandum -01/2019. English
2018  /  02 Board of Management of the Governor's Trust Fund English
2018  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2011  /  07 Re-Schedule the Quarters (Amendment) English
2011  /  07 Re-Schedule the Quarters English
2016  /  02 Procedure to be Adopted in Providing Opportunities for all Island Service and Combined Service Officers in the Eastern Provincial Council to Enhance their Knowledge and Skills from Locally Available courses English
2016  /  01 adopting Balanced Development Policy for Planning and Implementing of Annual Development Programmes of EPC English
2015  /  04 Temporary Attachment for Confinement English
2015  /  03 Amemdment of Administration of Governor's Trust Fund English
2015  /  02 Study Tours / Foreign Trips of Members of Provincial Council and Local Authorities English
2015  /  01 Amendment to the Governor's Memorandum - 2011 / 08 (Delegation of Power) English
2014  /  03 கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் சிங்கள/தமிழ் மொழி மூல விஞ்ஞான / கணித ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக க.போ.த. உயர் தரத்தில் சித்தியடைந்தோரை ஆசிரியர் உதவியாளராக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் Tamil
2014  /  03 Governor Memorandum -03/2014. Sinhala
2014  /  05 Governor's Memorandum - 06 / 2014. Sinhala
2014  /  04 Procedure to be Adopted in All island Service & Combined service Offers In the EPC. English
2014  /  03 Governor's Memorandum - 04 / 2014. English
2014  /  02 Payment of Incentive to Legal Officers of the Eastern Provincial Council. English
2014  /  01 Ceremonial Opening of new building / new facilities out of CBG/PSDG/Poject Funds within the Eastern Province English
2013  /  07 Amendment to the Governor's Memorandum - 02 / 2012 English
2013  /  06 Granding of Promotions On Exceptional Performance In Scheme of Recruitment and Serice minutes. English
2013  /  04 Additional Remuneration Paid for EPC Officers When Appointed as Director/Project Staff in Additional to Their Present Duties English
2013  /  03 Amendment of Administration of Governor's Trust Fund English
2013  /  01 New Departments, Institutions and Offices to be established by Eastern Provincial      Ministry Sinhala
2013  /  02 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service, Eastern Province English
2013  /  02 Governor's Memorandum - 02 / 2013. English
2012  /  03 Transfers of Eastern Provincial Council Staff Sinhala
2012  /  02 Payment of Incentive Allowance to the Staff who are Involved in Issuance of Motor   Vehicle Revenue Licenses Attached to the Dept.of Motor Traffic of Eastern Provincial   Council and Divisional Secretariats in the EP English
2012  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2011  /  09 Quarterly Review Meetings for Monitoring Development Activities Under the Capital    Budget - EPC English
2011  /  08 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service, Eastern Province English
2011  /  07 Instruction for the Administration and Maintenance of Quarters Belonging to    Ministries and Departments of the Eastern Provincial Council English
2011  /  06 Approval for Foreign Travelling - Eastern Provincial Council staff Sinhala
2011  /  05 Delegation of Power Concerning to Provincial Public Service of the Eastern Province English
2011  /  03 Administrative Arrangements for the Supervision, Management and Control of    Heavy Machineries and Equipments English
2011  /  02 Administrative Instrutions for Governor's Bungalow at Ampara English
2011  /  01 Administration of Governor's Trust Fund English
2010  /  02 Scheme of Recruitment - Provincial Public Services English
2010  /  01 Administration of Governor's Trust Fund (Amendment) English
2009  /  04 Attachment of CIRM to MDTD under the Direct Administrative Control of Chief Secretary English
2008  /  04 Leave / Duty To Be Spent Out of Station. English
2008  /  03 Special Maintenance of Local Road Belong To Pradesiya Sabah In Eastern Province. English
2008  /  01 Maiitenance and Update of Website of The Eastern Province. English
2007  /  07 Financial Assistance To Leading Senior Artists / Scholars Who Had Contributied To The Society. English
2007  /  06 See Distribution-Governor's Memorandum - 06 / 2007. English
2007  /  05 Employment of Retired Officers on Contract Basis English
2007  /  03 See Distribution-Governor's Memorandum - 03 / 2007. English

E1S 29 04 2018

A “Hela Bojun Hala” was ceremoniously declared opened by Hon Rohitha Bogollagama Governor of Eastern Province on 29th April 2018 at Padiyatalawa in Ampara District. This was constructed at a cost of Rs 17.0Mn jointly by the Eastern Province Transport Authority and Ministry of Agriculture. 

It was constructed to fulfill the His Excellency the President’s vision for a toxin free nation free from diseases and malnutrition. This center will provide nutritious, healthy and safe traditional food to everyone In addition these centers provide the passengers with enhanced facilities including toilets, wash rooms and resting area. Eastern Province Transport Authority has initiated action for constructing five more such centers in Eastern Province including Kantale, Vaharai ,Morawewa and Batticaloa.

மேலும் படிக்க ...

E1S 02 05 2018

Mr. Kosala Wikramanayaka was appointed as the new chairman for Eastern Province Tourism Authority By the Governor of Eastern province Hon. Rohitha Bogollagama.

Mr. Wikramanayaka is a well known entrepreneur and a businessmen. He is a past pupil of Royal college colombo and obtained his BS Economics & Business Administration degree from Rockford University in USA.

He was a member of Sri Lanka Tourism Board and Director at Air port & aviation services.Presently, he is serving as a member at SAARC Tourism council.

Hon. Governor Rohitha Bogollagama has a vision to develop the tourism industry and take to the next leval as Eastern Province is one of the best tourism destinations in the country with a 465 km of costel belt and a luxurious beach.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC