பிரதம செயலாளர்


New CS 2019

திரு. துஷித பி. வணிகசிங்கே

பிரதம செயலாளர் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel : 026-2222012
Fax : 026-2222008
Email : chiefsecretaryeast@gmail.com

தகவல் அதிகாரி


திருமதி. S. ரிஷானா

 

Tel : 026-2224035

OrgChart

Performance Report

Comments Final1

தூரநோக்கு
நன்மதிப்பு மிக்கதாக கிழக்கு மாகாணத்தை வளப்படுத்தும் சிறந்த செயலாற்றுகை மையம்.

பணிக்கூற்று

மாகாணத்தின் உயர் வாழ்க்கைத்தர மேம்பாட்டிற்காகவும் நிலையான அபிவிருத்திக்காகவும் மாகாண நிறுவனங்களுக்கிடையில் வினைத்திறன் மற்றும் விளைப்பயன் மிக்க சேவைகளை வழங்கத்தக்க சிறந்த முகாமைத்துவ முறைமையின் ஊடாக வளங்கள் அனைத்தையும் உச்ச பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தல்.

E1S 27 07 2020Under the patronage of Dr.A.Lathaharan, Provincial Director of Health Services, Eastern Province, the existing Healthy Lifestyle Centre (Physical Activity unit) of PDHS Office has been extended and ceremonially declared opened today (27.07.2020) by the Chief Guest Mr.Thusitha P.Wanigasingha, Chief Secretary, Eastern province. 

மேலும் படிக்க ...

E3S1 08 07 2020

The 1st Provincial Planning Committee Meeting (PPC) of EPC for the year 2020 was chaired by the Chief Secretary Mr.Thusitha P.Wanigasinghe on 07th July 2020 at 9.30 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee.Chief Secretary in his welcome and opening remark, addressed sensitively to the participants that this meeting was much crucial at this correct time, giving an opportunity to discuss widely on current status of the development activities.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC