மாகாணப்பணிப்பாளர்


PD Buildings 2020

Eng. கே. சந்திரமோகன்

கட்டடங்கள் திணைக்களம்

உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel : 026 2222630
Fax : 026 2222005
Email : buildings@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.T.பஹிரதி

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

தூரநோக்கு :
தரமானதும், நிலைத்திருக்கக்கூடியதும், நட்புறவான சூழலுக்கேற்ப, சிக்கனமானதுமான அரச பொதுக் கட்டடங்களை அமைத்தல்.

பணிக்கூற்று :
பாவனையாளர்களினதும், இறுதிப்பயனாளிகளினதும் எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையிலும் இயற்கை அனர்த்தங்களை தாங்கக்கூடியவகையிலும்  அரச கட்டடங்களை வெளிப்படைத் தன்மையிலும் நியாயமான முறையிலும் வடிவமைத்தல், நிர்மாணித்தல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.

E1S 28 07 2020A progress review meeting was organised by Provincial Director of Buildings, Eastern Province to discuss the current progress of Construction of Three Storied Mini Convention Centre for Management Development Training Unit at Farm Road, Uppuveli in Trincomalee District on 28.07.2020 Tuesday at 2.00pm at Provincial Director’s conference Hall.

மேலும் படிக்க ...

E1S 07 10 2020The Audit Management Committee meeting was held at Provincial Director’s Office, Department of Buildings, Eastern Province, Conference hall at 10.00 am on 10.07.2020. Issues relating accounts, administration and contract matters were discussed and shorted out.

Provincial Director of Buildings, EP, Chief Accountant, Provincial Treasury, EP, Chief Accountant, Chief Ministry EP, Accountant, Department of Buildings, EP, Regional Chief Engineers, Executive Engineers, representative from Provincial Audit office and other staff officers from Buildings, EP were participated in this meeting. 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC