ஜனாதிபதி செயலகம்
01.  இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம்    
02.  ஜனாதிபதி செயலகம், இலங்கை     
03.  ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு    
   
   இலங்கை அரசாங்கம்    மாவட்ட செயலகங்கள்
01.  அமைச்சரவை அலுவலகம்     01.  அம்பாறை மாவட்ட செயலகம்
02.  நிதி ஆணைக்குழு     02.  மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகம்
03.  நிதி அமைச்சு   03.  திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம்
04.  தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சு   04.  பிற மாவட்ட செயலகங்கள் 
05.  பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு    
       
       
   மாகாண சபைகள்    செயல்திட்டங்கள்
 01.  மத்திய மாகாணம் 01.  கிராமசக்தி செயல்திட்டம்
 02.  வட மத்திய மாகாணம் 02.  NECCDEP
 03.  வடமேல் மாகாணம் 03.  NECORD
 04.  வட மாகாணம்   04.  Re-awakening
 05.  சபரகமுவ மாகாணம்    05.  LGIIP
 06.  தென் மாகாணம்    
 07.  ஊவா மாகாணம்    வேறு வலைத்தளங்கள்
08. மேல் மாகாணம் 01. அரச அமைப்புகள்
    02. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்

© Provincial Planning Secretariat - EPC