Download

Gov2019

கௌரவ. ஷான் விஜயலால் டி சில்வா 

Tel: 026-2222102
Fax: 026-2222320
ஆளுநர் செயலகம்,
லோவர் வீதி, உவர்மலை,
திருகோணமலை.
e-mail : governor@ep.gov.lk

male

  

 

Tel: 026-2226052
Fax: 026-2226094
முதலமைச்சர் செயலகம்,
உட்துறை முக வீதி,
திருகோணமலை.
e-mail : chiefminister@ep.gov.lk

திரு.டி.எம். சரத்   அபேகுணவர்தன

Tel: 026-2222012
Fax: 026-2222008
பிரதம செயலாளர் செயலகம்,
கன்னியா வீதி,
திருகோணமலை.
e-mail : cs@ep.gov.lk

துாரநோக்கு


மாகாண மக்களின் தேவைகளையும் அபிலாசைகளையும் திருப்திப்படுத்தும் மிகச்சிறப்பான நல்லாட்சி முறைமை.

பணிக்கூற்று


மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கேற்ப வினைத்திறனுடைய பயனுறுதியான சேவைகளை வழங்குவதற்குத் தேவையான வளங்களை ஒன்று திரட்டலும் அவற்றினை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தலும்.

  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

© Provincial Planning Secretariat - EPC