ප්රධාන කලමනාකර


ඒ.එස් .එම්. ෆායිස් මයා

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2225971
Fax : 026-2225972

OrgChart

දැක්ම
නැගෙනහිර පළාත විවේකය සහ විනෝදය සඳහා වඩාත් ප්‍රියජනකම ස්ථානය බවට පත්කිරීම.

මෙහෙවර
සංචාරක කේෂ්ත්‍රය හා සම්බන්ධිත යටිතල පහසුකම් සහ අදාල පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශ සහභාගීත්වය අවධාරණය කරමින්, ඓතිහාසික, සංස්කෘතික, දර්ශනීය සහ ආගමික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රජාව සඳහා ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් වැඩිදියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
- අලංකාර හා දියුණු කරන ලද සංචාරක ස්ථාන.
     
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : සංචාරක තොරතුරු සංවර්ධනය හා බෙදා හැරීම.
      
අරමුණු
- සංවර්ධිත සංචාරක තොරතුරු පද්ධතියක්.
- සංචාරක තොරතුරු බෙදාහැරීම.

    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  වැඩි දියුණු කළ ව්‍යාපාරික අවස්ථා.
      
අරමුණු
- සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා අනුබල දීම.     
- වැඩි දියුණු කළ අරමුදල් සම්පාදන උපාය මාර්ග සහ ආයෝජන අවස්ථාවන්.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : සංචාරක නිපුණතා සංවර්ධනය.
      
අරමුණු
- සංචාරක නිපැයුම් සහ සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම.
- ආයතන සහ ආයතනවල ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීම හා පාලනය කිරීම.
      
අරමුණු
- සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණ ආයතන පිහිටුවා ශක්තිමත් කිරීම.
- සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු ඇගයීම හා කාර්යය සාධනය.
- කාර්යාංශය ඇගයීම හා කාර්යසාධනය කිරීම.

250x175 පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් පසු, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවී ඇති පසුබෑම නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙහි නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යාංශයෙහි සභාපති ඉන්දික නලින් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.06.20 වන දින පැවති බව නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යාංශයෙහි ප්‍රධාන කළමණාකාරු ඒ.එස්.එම්.ෆායිස් මහතා පැවසීය.දැනට පවතින තත්වය මත නැගෙනහිර පළාතෙහි සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටළු මොනවාද යන්න පිළිබඳවත්, එම ගැටළු සඳහා ඉක්මනිනුත්, කෙටිකාලීනව හා දිගුකාලීනව විසඳුම් ලබාදිය හැකි සැලසුම් මොනවාද යන්නත් හඳුනාගැනීම පිණිස මෙම සාකච්ඡාව පැවති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටින ලදී.

තවත් කියවන්න...

250 x 175

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ උපදෙස් මත, නැගෙනහිර පළාතෙහි දක්නට ලැබෙන සංචාරක ස්ථානයන් සම්බන්ධ විනාඩි 17ක වාර්ථා චිත්‍රපටයක් නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යාංශය මඟින් මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.

 

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC