ප්රධාන කලමනාකර


GM Tourism Dr.Gnani

Dr. R. ඥානසේකර්

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2228881
Fax : 026-2225972

තොරතුරු නිලධාරී


එම්.එස්.ජාසීර් මහතා

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

Tourism East

දැක්ම
නැගෙනහිර පළාත විවේකය සහ විනෝදය සඳහා වඩාත් ප්‍රියජනකම ස්ථානය බවට පත්කිරීම.

මෙහෙවර
සංචාරක කේෂ්ත්‍රය හා සම්බන්ධිත යටිතල පහසුකම් සහ අදාල පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශ සහභාගීත්වය අවධාරණය කරමින්, ඓතිහාසික, සංස්කෘතික, දර්ශනීය සහ ආගමික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රජාව සඳහා ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් වැඩිදියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
- අලංකාර හා දියුණු කරන ලද සංචාරක ස්ථාන.
     
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : සංචාරක තොරතුරු සංවර්ධනය හා බෙදා හැරීම.
      
අරමුණු
- සංවර්ධිත සංචාරක තොරතුරු පද්ධතියක්.
- සංචාරක තොරතුරු බෙදාහැරීම.

    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  වැඩි දියුණු කළ ව්‍යාපාරික අවස්ථා.
      
අරමුණු
- සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා අනුබල දීම.     
- වැඩි දියුණු කළ අරමුදල් සම්පාදන උපාය මාර්ග සහ ආයෝජන අවස්ථාවන්.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : සංචාරක නිපුණතා සංවර්ධනය.
      
අරමුණු
- සංචාරක නිපැයුම් සහ සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම.
- ආයතන සහ ආයතනවල ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීම හා පාලනය කිරීම.
      
අරමුණු
- සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණ ආයතන පිහිටුවා ශක්තිමත් කිරීම.
- සංචාරක සංවර්ධන කටයුතු ඇගයීම හා කාර්යය සාධනය.
- කාර්යාංශය ඇගයීම හා කාර්යසාධනය කිරීම.

E1S 23 01 2020

23-01-2020 මෙම දින නැගෙනහිර පළාත් අණ්ඩුකාරවරිය වන ගරු. අනුරාධා යහම්පත්  මහත්මිය විසින් Digital marketing  ප‍්‍රවර්ධන නිෂ්පාදනයන් ඉදරිපත් කරන ලද අතර මෙම උත්සවයේදී www.visiteastsrilanka.lk යන වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කිරීම සහ(Facebook), (Instagram), (YOUTUBE)  යන සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල ඒ පිලිබඳ වීඩියෝ පට ඉදිරිපත් කරණු ලැබූ අතර එමඟින් වැඩි දුරටත් උක්ත කරුණ පිළිබඳව බොහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙහිදී අදහස් දැක් වුු නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යංශයේ ප‍්‍රධාන කළමනාකාරවරයා නැගෙනහිර පළාත නැරබීම සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යයන්තර සංචාරකයන් බොහෝමයක් පැමිනෙන බව පවසා සිටින ලදී.

එමෙන්ම ඒ පිලිබඳ වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු ඔහු කියා සිටින ලද්දේ නැගෙනහිර පළාත තුල සැඟවී ඇති සංචාරක ස්ථාන අප විසින් ලෝකයටම පෙන්වා දිය යුුතු බවයි. මෙම උත්සවය සඳහා ප‍්‍රධාන ලේකම් U.L.A.Azeez , අනිත් ලේකම්වරුන් හා අනෙකුත් ප‍්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු ලේකම්වරුන් සහභාගී විය.

තවත් කියවන්න...

a.250x175

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයෙහි ඇති සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සේවා සපයන්නන්ගේ දක්ෂතාවයන් වර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දින 03ක පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් ත්‍රිකුණාමලය කුලක්කෝට්ටම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙහිදී පැවැත්වුනු බව සංචාරක කාර්යාංශයෙහි ප්‍රධාන කළමනාකාර ඒ.එස්.එම්. ෆායිස් මහතා දන්වා සිටින ලදී.මෙම පුහුණු වැඩසටහනෙහි ආරම්භක උත්සවය සඳහා සංචාරක කාර්යාංශයෙහි ප්‍රධාන කළමනාකාරතුමන් ඇතුළු ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජිත ලිසා මෙනෙවිය, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශක පැස්කල් මහතා, සංචාරක කාර්යාංශයෙහිසංවර්ධන නිලධාරී ජාසිර් මහතා යන අය සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC