පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


M.N. නොව්ෆීස් මයා

කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026-2226286
Fax :026-2223922
e-mail: sports@ep.gov.lk

OrgChart

AdminReport

National Sports Calendar
Provincial Sports Calendar
Trincomalee Sports Calendar
Batticaloa Sports Calendar
Ampara Sports Calendar
National Sports Festival Medal list
Applications Form

Athletes Nutrition Allowance Form

-Tamil | Sinhala

Sports Participants Application From

-Tamil | Sinhala


දැක්ම
පළාත තුළ ක්‍රිඩාශීලී සෞඛ්‍ය සම්පන්න හා විනයගරුක ජන සමාජයක් බිහි කිරිම

මෙහෙවර
පළාතේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇති කිරිම තුළින් සාමාන්‍ය ජනතාව ශාරිරික සුවතා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම වැඩි දියුණු කිරිම හා ක්‍රිඩා සමාජ සඳහා ප්‍රමාණවත් සම්පත් සාධාරණව හා සමානාත්මකව ලබාදීම තුළින් ක්‍රිඩා තරඟ සඳහා සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීම මඟින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න විනයගරුක ජන සමාජයකට ලඟාවීම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 1   :  ක්‍රිඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු

- ක්‍රිඩා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණූ කිරීම.
- ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීම

       
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 2   :  ජනතාව අඛණ්ඩව ක්‍රිඩා හා ශාරීරික සුවතා කටයුතු සඳහා සහභාගි කරවීම.
      
අරමුණු

- ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා ජනතා සහභාගීත්වය බල ගැන්වීම.
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර- 3   : ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා සහභාගිවන්නන්ගේ කුසලතා දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථා සැලසීම.
      
අරමුණු

- දක්ෂ මලල ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීම
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 4   :  ප්‍රාදේශීය, ජාතික හා අන්තර්ජාතික තරඟ සඳහා අවස්ථා සැලසීම
      
අරමුණු

- ඉතා විශිෂ්ඨ ක්‍රිඩකයින් බිහි කිරීම.
    
Thrust Area - 5   : යහපාලනය උදෙසා ආයතනික ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම
      
අරමුණු

- උසස් කාර්ය සාධනයක් සඳහා ක්‍රිඩා නිලධාරීන්ගේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම.
- දෙපාර්තමේන්තුවේ ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම

E1S 21 05 2018

Department of Sports, Eastern Province conducted Eastern Provincial Sports Festival - 2018 in Batticaloa to move forward to the next and final stage of 44th National Sports Festival - 2018. The Basketball, Cricket and Beach Volleyball for both the men and women were the main games in this sports festival.

Batticaloa District emerged champions in both the men and women Basketball game in competition among 3 inter-Districts. They beat Trincomalee District in the finals played at Herbert Stadium, St-Michal   Collage, Batticaloa on 21st April 2018.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC