අධ්‍යක්‍ෂ


PD Rural 2020

N.තනන්ජෙයන් මහතා

ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 

නැගෙනහිර පළාත් සභාව
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය

Tel :026-2225990
Fax :026-2223683

e-mail: ruraldev@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


කේ. ඊශ්වරකුමාර් මහතා

 

Tel   : 026-2222674

OrgChart

Performance Report

Exam Result (Dept. of Rural Development)

Rural development society MIS

දැක්ම
ආර්ථිකයට නිර්මාණාත්මක දායකත්වයක් සපයන ශක්තිමත් ග්‍රාමීය ප්‍රජාව.

මෙහෙවර
ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිති (RDSs) සහ කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතීන් (WRDSs) වඩා යහපත් සමාජ ආර්ථික හා දියුණු සමාජ කණ්ඩායම් මට්ටමට ඔවුන් වැඩිදියුණු කිරීමත් සමග සංස්කෘතික සංවර්ධනය සඳහා ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිති (RDSs) සහ කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති (WRDSs) ශක්තිමත් කිරීම.
      
අරමුණු   
- ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිති (RDSs)සහ කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති (WRDSs)ග්‍රාමීය  සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන් සඳහා සහභාගී විම.
- ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිති (RDSs)සහ කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති  (WRDSs)වල ප්‍රාග්ධන වත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  සුළු හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය.
      
අරමුණු
- සුළු මුල්‍යකරණ මාර්ග වැඩි දියුණු කිරිම.
- අලෙවිකරණ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
- ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
-
ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ කාන්තා සහභාගීත්වය දිරිමත් කිරීම.

    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  ප්‍රජා යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය.
      
අරමුණු
- කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් වල තිරසාර හා සදාකාලීන පැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම.
- හුදකලා සහ ඌන සේවා ගම්මාන තුළ තිරසාර දියුණුවක් ඇති ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් වල තිරසාර හා සදාකාලීන පැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය සහ පාලනය.
      
අරමුණු
- දැනුමැති හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය.
- ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ භෞතික වත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම.
-
ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගුණාත්මක කළමනාකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම.

E1S 28 01 2020

கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற "பசுமையான கிழக்கு" என்ற தொனிப்பொருளிலான மாகாண மரம் நடுகை நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020 கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் கௌரவ அனுராதா ஜெகாம்பத் அவர்களினால் இன்று (28.01.2020) மட்டக்களப்பில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது.

තවත් කියවන්න...

2 fr

A 150 meter lengthy concrete road was declared open on 09.05.2019 at Irrakamam in Ampara District for public utilization. This concrete road was constructed under “Isolated and Underserved Village Development Programme” at the cost of Rs.1.5 million. At this opening ceremony Secretary of Chief Ministry, Director-Planning of Chief Ministry, Director of Department of Rural Development and several officials were also participated.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC