නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්


එම් අයි එම් මාහීර් මයා

පළාත් ආදයම් දෙපාර්තමේන්තුව

කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Fax: 026-2221481
Email : revenue@ep.gov.lk

OrgChart

දැක්ම
පොදු යහපත සමඟ ආදායම් උත්පාදනයේ ප්‍රමුඛ ආයතනය‍.

මෙහෙවර
සාධාරණය හා යහපත් ක්‍රමවේද තුළින් ආදායම් එකතු කිරීම, අනුමත ක්‍රමවේදයන් තුළින් තක්සේරුව, බදු ගෙවන්නන් හා ආයතන සමඟ මනා සන්නිවේදන සහ බදු ආදායම් වැඩි කිරීමේ නව ප්‍රභවයන් කරා ගමන් කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  :  බදු පරිපාලන කි‍්‍රයාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම .
      
අරමුණු   
- බදු පරිපාලනය සඳහා වන ප්‍රඥප්ති සම්පාදනය.
- කාර්යක්ෂමව බදු එකතු කිරීම හා පැවරුම් ක‍්‍රියාවලිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම.
     
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  නව ආදායම් ක්ෂේත්‍රය සමඟින් රැස්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු
- නව ආදායම් ප්‍රභවයන් හඳුනා ගැනීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  බදු ක්‍රමය පිළිබද ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
      
අරමුණු
- ජනතා හිතවාදී බදු ක්‍රමයන් පවත්වා ගැනීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  ආයතිනික මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය හා පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු
- ප්‍රමාණවත් භෞතික හා යටිතල පහසුකම්වලින් සමන්විත කාර්යාල පද්ධතියක් ගොඩ නැගීම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC