නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)


PPA2020

එච්. එම්. ඩබ්. ජී. දිසානායක මයා

පළාත් රාජ්‍ය පරිපාලනය,
නැගෙනහිර පළාත් සභාව,
කන්නියා පාර,
වරෝදය නගර්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel : 026-2224049
Fax : 026-2227161
e-mail: admin@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එච්.ඩී.ඒ. සෙනෙවිරත්න මෙනවිය

 

Tel   : 0262224160

OrgChart

Performance Report

Disciplinary Inquiry Officers Eastern Province

List of Names

-Details


Documents for Confirmation

 

1. Authority to confirm on appointment
     - Form


2. B - Form
     - Form


3. Progress Report
     - Tamil | Sinhala


4. Oath or Affirmation
     - Form


Applications for Promotion

 

1. Development Officers III to II
     - Form

2. Development Officers II to I
     - Form 


Annual Transfer Circular - 2021new

Circular - Tamil | Sinhala


Comments

දැක්ම
පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වන උසස් කාර්ය සාධන සංවිධානයක්

මෙහෙවර
පළාත් රාජ්‍ය ආයතනික විශිෂ්ඨ සේවා සැපයීම සඳහා බඳවා ගැනීම, සේවයේ පිහිටුවීම, විනයානුකූල කටයුතු හා විශ්‍රාම ගැන්වීමේ කටයුතු යනාදිය ඇතුළුව නවාතැන් පහසුකම් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් පළාත් රාජ්‍ය ඒකාබද්ධ සේවාවට අයත් නිලධාරින්ට ප්‍රශස්ථ හා සමානාත්මක කි්‍රයාවලියක් තුළින් ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම පරිපාලනය සහ ආයතනික සේවා ලබා දීම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 1 :  ඒකාබද්ධ සේවයේ ආයතනීක කි‍්‍රයාවලිය  කළමනාකරණය
      
අරමුණු  
- ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යමණ්ඩල බඳවා ගැනීම
- ඵලදායි අනුමත ස්ථාන මාරු පටිපාටියක්
- ඵලදායි අනුමත උසස් කිරීමේ පටිපාටියක්
      
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 2   :  නිල නිවාස පහසුකම් ප්‍රතිපාදනය හා කළමනාකරණය
      
අරමුණු
- පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රමාණවත් නිලනිවාස පහසුකම් සහතික වීම
- සංචාරක නිවාස වල සුව පහසු නවාතැන් පහසුකම් සැලස්ම සහතික වීම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 3   :  ආයතනික සංවර්ධනය හා යහපාලනය
      
අරමුණු
- නිපුණතා පූර්ණ පුහුණු කාර්යමණ්ඩලයක්

 
Scheme of Recruitment
S. No. Services Minutes
1. Development Officer English | Tamil | Sinhala
2.

Management Assistant
    - Management Assistant(Amenmend)
    - Management Assistant(Amenmend - 2)
    - Management Assistant(Amenmend - 3)   
    - Management Assistant(Amenmend - 4)
    - Management Assistant(Amenmend - 5)

English
English
English
English
English
English
3. ICT Assistant
    - ICT Assistant(Amenmend)
English
English
4. Office Employee Service English
5. Bungalow Keeper English
6. Drivers
    - Drivers(Amenmend)
English
English
7. Management Assistant (Technical) English

© Provincial Planning Secretariat - EPC