කොමසාරිස්


Comm MotorTraffic 2020

ආර්. වලර්මතී මිය

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
නැගෙනහිර පළාත් සභාව
ශාන්ත අන්තෝනි පාර
ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2222520
Mob : 077-9065296
Fax : 026-2225952
Email : motortraffic@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


කේ. දේවරාජා මහත්මිය

 

Tel   : 026-2224046

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

 

Citizen Charter1

Comments

Revenue

දැක්ම
නුතන නියාමන ආයතනයක් ලෙසින් වාහන ආදායම් බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරිම තහවුරු කිරිම.

මෙහෙවර
පළාතේ සියළු වාහන සදහා නවීන ක‍්‍රමවේද භාවිතා කොට කාර්යක්‍ෂම හා ඵලදායි සාධාරණ ක‍්‍රියාවලියක් තුලින් අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන විමසා ආදායම් බලපත‍්‍ර නිකුත් කර ආදායම් රස්කර ගැනීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  :  බලපත‍්‍ර සහ නියාමනය වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු   
- සියළු වාහන සදහා වලංගු ආදායම් බලපත‍්‍රයක් තිබිම.
- සුදුසුකම්ලත් ගරාජයන් ලියාපදිංචි කිරීම.
- වාහන හුවමාරු ක‍්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම.
- ආදායම් උත්පාදනය.
     
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  නියෝජිත සේවා සැපයීම සඳහා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම.
      
අරමුණු
- ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල මෝටර් රථ වාහන ඒකක වැඩි දියුණු කිරීම.
- ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමඟ අන්තර් සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම.

 ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  ආයතනික ධාරිතාව සංවර්ධනය හා යහපාලනය.
      
අරමුණු
- කාර්යමණ්ඩලයේ දැනුම හා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම.
- කාර්යසාධනය සඳහා අභ්‍යන්තර පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම.
- මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන පනත චක‍්‍රලේඛ මාර්ගෝපදේශ හා නිර්දේශයන් අනුගමනය කර ක‍්‍රියාත්මක කර ඇත.
- ජනතාව සඳහා තොරතුරු ව්‍යප්ත කිරීම.

E1S 5 07 2019

The Department of Motor traffic –EP has won the golden award in Evaluation programme of the committee on public accounts financial year 2017. The awarding ceremony held on 05’th July 2019 in BMICH.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC