ලේකම්


Agriculture Sec 2020

කේ සිවනාදන් මයා

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel:026-3269976
Fax: 026-2222025
Email : minagriculture@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්.පාර්දීපන් මහතා

 

Tel  : 026-2050627
Mob :  077-5750464

OrgChart

Performance Report

Comments Final1

Citizen Charter1

Tuition classes are suspend 
Governor  Hon . Anuradha Yahampath  has directed all tuition classes in the province  to be suspended until further notice.


- More Details

Recruitment of Business Development Specialist
( Part time PS3 level Cadre Position)

Climate Smart Irrigated Agriculture Project - Eastern province


- More Details

දැක්ම
ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තුලින් පවුලේ ඉහළ ආදායම් තත්ත්වය වැඩි දියුණු කර ඉන් ඉහල ජිවන මට්ටමක් අත්කර ගැනීමට කැපවු හා කාර්යක්ෂම ආයතනයක්.

මෙහෙවර
බහු ඵලදායි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතු ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තය සමග ධනාත්මක සම්බන්ධීකරනයෙන් පෝෂ්‍යදායක ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, රැකියා අවස්ථා ස්ථාපිත කිරිම, දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරිම සහ තිරසාර සංවර්ධනය තුලින් පළාතේ ආර්ථිකයට අගයන් එකතු කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   : අදාළ ක්ෂේත‍්‍රවල අඛණ්ඩ සැලසුම් ක‍්‍රියාවලිය සහතික කිරිම.
      
අරමුණු
- අදාල පළාත් දෙපර්තමේන්තුවල කාර්යය ඵලදායිතාව තහවුරු කිරිම.
- සම්පත් යොදවා ජිවනෝපාය කෘෂිකාර්මික තත්ත්වයේ සිට වාණිජ තත්ත්වයට පරිවර්තනය කිරිම.
- තොරතුරු ප‍්‍රවේශ හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් මෙවලම් භාවිතය වැඩි දියුණු කිරිම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  නියෝජිත ආයතනවල නායකත්වය දැරිම සහ අදාළ අංශයන්හි කි‍්‍රයාකාරිත්වය හා වැඩසටහන් අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම.
      
අරමුණු
- කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවාවක් සැපයීම සදහා සුදුසු උපායික ක‍්‍රමවේද යාන්ත‍්‍රණ ස්ථාපිත කිරිම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   : අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තුවල කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරිම.
      
අරමුණු
- අනුබද්ධිත ආයතනවලින් ක‍්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් අධීක්ෂණය කිරිමට කාර්යක්ෂම සම්බන්ධීකරණ යාන්ත‍්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරිම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  පෝෂණයට හා සුරක්ෂිත ආහාර වැඩි දියුණු කිරිම සදහා ප‍්‍රවේශය පවත්වා ගැනීම.
      
අරමුණු
- ගබඩා, යටිතල පහසුකම් සහ ආහාර සැපයීම සංවර්ධනය කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික හැකියාව ශක්තිමත් කිරිම.
      
අරමුණු
- ආයතනික පහසුකම් දියුණු කිරිම.
- කළමනාකරුවන් හා සේවකයින් සදහා පුහුණු හා ධාරිතාව.

DSC03427 mm

A ceremony to hand over the letters of appointment to newly appointed 12 Technical Assistants (Agriculture –Extension) of Department of Agriculture Eastern Province was held at the Governor’s Secretariat Trincomalee on 6th of March 2019. These agriculture extension officers will be deployed in all three districts of Eastern Province and will be involved in dissemination of improved technologies and agriculture practices among farmers leading to increased production and productivity.

 

 

තවත් කියවන්න...

E1S 11 10 2018

A ceremony to hand over the letters of appointment to newly appointed 65 Technical Assistants (Agriculture –Extension) of Department of Agriculture Eastern Province was held in T/Orr’s Hill Vivekananda College on 10th of October 2018. These agriculture extension officers will be deployed in all three districts of Eastern Province and will be involved in dissemination of improved technologies and agriculture practices among farmers leading to increased production and productivity.

Hon.Rohitha Bogollagama Governor of Eastern Province graced the function as the chief guest while Mr.D.M.S.Abayagunawardana Chief Secretary, Mr.K.Sivanathan Secretary Ministry of Agriculture, Secretaries , Deputy Chief Secretaries, Heads of the Departments , Officials and general public participated in the event.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC