අධ්යක්ෂ


PD Fisheries 2020

එස්. සුතාහරන් මයා

ධීවර අංශය
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2222184

තොරතුරු නිලධාරී


ටී.නිර්මලා මහත්මිය

 

Tel   :  026-2222184
Mob :  077-9677735

OrgChart

Performance Report

දැක්ම
ධීවර කර්මාන්තයේ ඉහළ සහ තිරසාර ඵලදායිතාව.

මෙහෙවර
ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ තාක්ෂණ, පසු අස්වනු හානිය අවම කිරිම, අගය එකතු කිරිමේ නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම, අලෙවිකරණය සහ ප්‍රජාව පදනම් කරගත් සංවිධාන තිරසාර ලෙස ශක්තිමත් කිරීම මගින් අභ්‍යන්තර හා සාගර ධීවර ප්‍රජාවට සහය වීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   : ධීවර කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා කුඩා / මධ්‍යම පරිමාණ යටිතල පහසුකම් සැපයීම.
      
අරමුණු
- වැඩි දියුණු කළ යටිතල පහසුකම්.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  වටිනාකම් එකතු කිරීමේ ජාලය හා ගොවිපල ගිවිසුම් ක්‍රමය හරහා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය දිරිමත් කිරිම හා ධීවරයින් සහ ගොවීන්ට සෘජුවම වෙළඳපොළට සම්බන්ධ කිරීම.
     
අරමුණු
- ශක්තිමත් කරන ලද අලෙවිකරණ නාලිකා සහ අගය එකතු කරන ලද ජාල.
-
විසිතුරු මසුන් ව්‍යවසායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  නිෂ්පාදනය, ඵලදායිතාවය, තත්ත්වය සහ වටිනාකම වර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- වැව්, පොකුණුවල මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සහ ස්ථාවර අස්වැන්න ඉහළව පැවතීම.
- පසු අස්වනු හානිය අඩු විම.
- කිවුල් ජලජීවි වගා සංවර්ධනය.
- අභ්‍යන්තර මත්ස්‍යය හා ඉස්සන්වල තත්ත්වය වැඩි විම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : ධීවර සම්පත් කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරිම.
      
අරමුණු
- සම්පත් කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව වැඩිවිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   : ආයතනික සංවර්ධනය හා පාලනය.
      
අරමුණු
- ශක්තිමත් කරන ලද ආයතනික පහසුකම්.
- ශක්තිමත් කරන ලද නිරීක්ෂණ සහ ඇගයුම් පද්ධතිය.

© Provincial Planning Secretariat - EPC