250 x 175

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ උපදෙස් මත, නැගෙනහිර පළාතෙහි දක්නට ලැබෙන සංචාරක ස්ථානයන් සම්බන්ධ විනාඩි 17ක වාර්ථා චිත්‍රපටයක් නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යාංශය මඟින් මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.

 

 

තවත් කියවන්න...

E1S 14 03 2019

A ceremony was held at the Conference Hall of the Ministry of Agriculture on 14th March 2019 to handover the value addition  and refrigeration equipment’s to nine registered co-operative societies including schools as well as dairy and fisheries societies to enhance the service delivery focusing on food and nutrition enhancement of local community. 

 

    

තවත් කියවන්න...

DSC03427 mm

A ceremony to hand over the letters of appointment to newly appointed 12 Technical Assistants (Agriculture –Extension) of Department of Agriculture Eastern Province was held at the Governor’s Secretariat Trincomalee on 6th of March 2019. These agriculture extension officers will be deployed in all three districts of Eastern Province and will be involved in dissemination of improved technologies and agriculture practices among farmers leading to increased production and productivity.

 

 

තවත් කියවන්න...

E1S 05 03 2019

One day Training Programme on Positive thinking & Personality Development was conducted by MDTU for Tamil medium OES on 05 March 2019 at MDTU Auditorium, Trincomalee. Mr.Thurairajah Prashanthan, Consultant – Learning & Development was served as the Resource Person of this Training Programme.

   

  

තවත් කියවන්න...

E1S 28 02 2019

Management Development Training Unit has organized a special workshop on Personality Development for Executive Officials on 28 February 2019 at National Inland fisheries & Aquaculture Training Institute – Kalawewa under the DCS (P&T) provincial level capacity development fund. Mr. Samantha Rathnayake, Management Consultant, Postgraduate Institute of Management University of Sri Jayewardenepura has served as the Resource Person of this workshop. Chief Secretary, Deputy Chief Secretaries, Secretaries, Department Heads and several senior officials were participated in this event.

   

  

තවත් කියවන්න...

E1S 01 02 2019

A handing over ceremony of garment factories constructed at Seethanaveli and Veeramunai in Muthur and Sammanthurai Divisional Secretariat Divisions respectively were officially handed over to Hameedia Cloth Stores Pvt (Ltd) on 2019.02.01 at Chief Ministry, Eastern Province. These two garment factories are constructed under Balance Regional Development Programme (BRDP) in 2018 to provide job opportunities to the unemployed youths. At this occasion Director Planning and Chief Accountant of Chief Ministry and Provincial Director, Department of Rural Industries were also attended.  

තවත් කියවන්න...

E1S 15 02 2019

அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன அவர்களின் பணிப்புரைக்கமைவாக கிழக்கு மாகாணத்தில் காணப்படுகின்ற காணிப் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்கான விஷேட மாநாடு 15.02.2019 காலை மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி M.L.A.M.ஹிஸ்புல்லா அவர்களின் தலைமையில் இடம் பெற்றது

இம் மாநாட்டில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் எதிர் நோக்கும் காணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஆராயப்பட்டு , கௌரவ அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு இரண்டு வார காலத்துக்குள் பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்ற பிரதேச செயலாளர்கள்,பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பிரதேச செயலக மட்டத்தில் கலந்துரையாடி முழுமையான அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென்றும்  இதைத் தொடர்ந்து ஒரு மாத காலத்திற்குள் மாவட்ட செயலகம் இது தொடர்பான அறிக்கைகளை ஜனாதிபதி நியமித்துள்ள தேசிய மட்ட குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்க பட வேண்டும் கலந்துரையாடப்பட்டது 

තවත් කියවන්න...

E2S 13 02 2019

மாகாண சுகாதார அமைச்சின் கீழ் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கு கௌரவ ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ் நியமன கடிதங்களை வழங்கி வைத்தார்

சுகாதார சுதேச மருத்துவ நன்நடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் தினைகளத்திற்கான பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர், உதவி இல்ல காப்பாளர்,உதவி விடுதி மேற்பார்வையாளர், இல்லத்தாய் தொழிற்பயிற்சி போதனாசிரியர் ஆகிய பதவிகளுக்கான 15 நியமனங்கள் கெளரவ கிழக்கு ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புழ்ழாஹ் அவர்களால் இன்று (13.02.2019) ஆளுநர் செயலகத்தில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந்த நியமனங்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கிழக்கு ஆளுநரின் செயலாளர் அஸங்க அபேவர்தன, சுகாதார மாகாண அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம் அன்சார் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவை திணக்களத்தின் உதவி ஆனையாளர் திருமதி ச. சுதர்ஷன் , சுகாதார அமைச்சின் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் எஸ். ஸ்ரீவான்கி ,ஆளுநரின் பிரத்தியேக செயலாளர் ரயீஸ் டீன் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டார்கள்.

තවත් කියවන්න...

E1S 12 02 2019

US Pacific Command நிறுவனத்தின் சுமார் ஏழு கோடி ரூபா நிதி உதவியின் கீழ் நிந்தவூர் அல் மஷ்ஹர் பெண்கள் உயர்தரப் பாடசாலையில் 03 மாடி கட்டிடம் 12-03-2019 அன்று ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புழ்ழாஹ் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இதில் நிந்தவூர் அல் மஷ்ஹர் பெண்கள் உயர்தரப் பாடசாலையின் அதிபர் ஏ.எல்.நிசாமுதீன் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் சுகாதாரத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் எம்.சி.எம்.பைசால் காசிம், கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்_ஹிஸ்புல்லாஹ் , நிந்தவூர் பிரதேச சபை தவிசாளர் எம்.ஏ.எம் தாஹிர், நிந்தவூர் பிரதேச செயலாளர் ஏ.எம்.லத்தீப், அமெரிக்க மற்றும் மாலைதீவுக்கான தூதரகத்தின் சிவில் இராணுவ பணிப்பாளர் டெர்ரி.ஏ.ஜோன்சன் , அமெரிக்க மற்றும் மாலைதீவுக்கான தூதரக 

තවත් කියවන්න...

E1S 02 02 2019

மட்டக்களப்பு சிவில் சமூக அமைப்பிற்கும் ஆளுநர் கலாநிதி எம.எல்.ஏ.எம் ஹிஸ்புல்லாஹ் ஆகியோர்கிடையிலான சந்திப்பு 02.02.2019 காலை மட்டக்களப்பு ஆளுநர் செயலகத்தில் இடம் பெற்றது.

இந்த சந்திப்பில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது. குறிப்பாக பாடசாலை பிரச்சனை, காணிப்பிரச்சினை ,வைத்தியசாலை பிரச்சனை, கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பிரச்சனை தொடர்பாக பேசப்பட்டது.

இது தொடர்பாக ஆளுநர் இப்பிரச்னைக்கான தீர்வு திட்டம் ஒன்றை செயற்படுத்தவுள்ளதாகும் அதற்கான நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பதாகும் குறிப்பிட்டார்.

 

තවත් කියවන්න...

E1S 12 12 2018

Final awareness programme on Traffic Rules and regulations under Law and Order was held in Batticaloa on  27.11.2018 and 28.11.2018 at many leading schools comes under Batticaloa Zonal Education Office. Approximately, 2500 school students from 9 selected schools were participated at the programme. This programme was organized to ensure the school children own safety when using the roads. Senior police officials from Batticaloa Traffic branch were delivered the lectures to the attended students.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC